Комитетът за наблюдение на ОПДУ представи напредъка по програмата и съгласува Индикативната годишна работна програма за 2021 г.

От началото на програмата до средата на ноември, тази година, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 48 процедури за кандидатстване на обща стойност 605,7 млн. лв. или 110,4 % от бюджета на програмата. Към 13 ноември договорените средства възлизат на 417 млн. лв. или 76% от финансовия план на програмата, а в процес на оценка са 68 проектни предложения по четири процедури на обща стойност 23 млн. лв., стана ясно от представения напредък по програмата по време на Тринадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ, проведено онлайн на 24 ноември 2020 г.

В тези трудни времена още повече се усеща значимостта на ОП „Добро управление“ и капацитета на административната система да доставя на гражданите и бизнеса услуги, необходими за растежа и постигането на по-добри социални резултати“ каза във встъпителните си думи г-н Jeroen Jutte (началник на отдел „Румъния и България” в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия). Според него, гражданите могат да имат огромна полза от електронното управление и настоящите обстоятелства показват, че може да се напредне още много по отношение на дигитализацията.

По време на заседанието КН на ОПДУ съгласува Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. с шест процедури на обща стойност 33 310 000 лв. и бяха одобрени нови критерии за подбор на операции (КПО) по процедура „Повишаване на експертния капацитет на служителите на МВР, чрез специализирани обучения“.  Членовете на Комитета бяха запознати с напредъка в изпълнението на програмата, Отчета за изпълнението на Годишния план за действие (ГПД) за информация и комуникация на ОПДУ за 2020 и ГПД за 2021. Представители на бенефициенти по програмата представиха информация относно изпълнението и резултатите по проекти.

Към момента в Системата за сигурно електронно връчване са регистрирани 87 464 потребители, като 76 965 от тях са физически лица, а 1 297 са административни органи, от които 275 общински и районни администрации. Това сочат данните, представени от г-н Николай Минев, директор на дирекция „Единен системен интегратор“, във връзка с изпълнение на проекта за надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление, с бенефициент Държавна агенция „Електронно управление“, който прави възможно взаимодействието на гражданите и бизнеса с администрациите по електронен път. На Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) са публикувани 390 електронни административни услуги.

„Институциите, които споделят ценностите на доброто управление и искат да са полезни за гражданите и потребителите, успяха да вземат „доброто“ от програмата и да станат институции с мисия, насочена към хората и бизнеса“, каза г-н Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“, която е бенефициент по 7 проекта по ОПДУ. Той съобщи, че от 1 януари 2021 влизат в сила задължителните нови стандарти за административно обслужване и чрез тях се очаква промяната да бъде усетена от обществото. В ход е регистровата реформа, направен е пакет от над 1500 мерки в над 50 институции свързани именно с подобряване на административното обслужване, като 80 на сто от тях са изпълнени.

Г-н Павел Иванов, директор на Института по публична администрация отбеляза че 94 администрации въвеждат системата са управление на качеството и Институтът подпомага този процес. Обучени са 17 000 души, като инвестицията в електронни обучения е направена още преди COVID кризата. Предоставят се обучения за дигитални умения, при които се работи в партньорство с ДАЕУ и дирекция „Модернизация на администрацията“, като в перспектива се обмисля и тестване на дигиталните умения на държавните служители.

„Проектът на Висшия съдебен съвет, по който се разработва Единната информационна система за съдилищата дава възможност за проследяване на делата в реално време, още преди хартиените дела да са получени в съответния съд“ отбеляза г-жа Гергана Мутафова, член на Висшия съдебен съвет. Тя представи информация от ЕИСС към 16.11.2020 г. според която входящите документи са 169 207, образувани са 55 800 дела, проведени са 111 984 заседания, съставени са 125 481 акта и са постановени в ЕИСС 117 089 актове, подписани с КЕП.

За изпълняваните от Министерство на правосъдието три проекта по ОПДУ, г-н Лъчезар Золев отбеляза част от постигнатите резултати, като оборудването на 26 зали с възможност за видео-конферентни връзки в съдилища и места за лишаване от свобода (някои от, които се използват ежедневно за видеоконференции по наказателни, граждански и административни дела, разпити и др.); разработването на Централизиран електронен портал за медиация и възможността за провеждането на онлайн медиации, както и внедрената система за електронно наблюдение на правонарушителите, с която се наблюдават 219 лица през 2020 г.

Повишена сигурност и безопасност на стоките, допускани на европейския пазар, изграждане на връзки с първичните регистри, предотвратяване на контрабандата и трафика и увеличена производителност на информационните системи (изпълнение средно за около 270 милисекунди) бяха само част от нещата, които представи г-н Кольо Колев като резултат от изпълнението на проекта за надграждане на основните системи на Агенция „Митници“.

В заседанието взеха участие представители на Европейската комисия, публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор. Всички документи, одобрени на КН на ОПДУ на 24 ноември, както и направените презентации ще бъдат публикувани в секцията на КН на ОПДУ на единния информационен портал: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/term/176

 

Проекти споменати в съобщението:

  • Държавна Агенция „Електронно управление“

Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

  • Дирекция „Модернизация на администрацията“

„По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“

  • Институт по публична администрация:

„Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“

„Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“

 

  • Висш Съдебен Съвет

Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система за съдилищата“.

 

  • Министерство на правосъдието:

„Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“

„Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“

„Модернизиране на пенитенциарната система в България“

 

  • Агенция „Митници“:

„Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги– БИМИС фаза 1 и 2“

 

Повече информация за програмата може да намерите на:

www.eufunds.bg/bg/opgg

YouTube/opgg