Годишен план за действие за информация и комуникация на ОПДУ за 2019 г.