Финансиран по ОПДУ проект взе награда на БАИТ

Финансираният по Оперативна програма „Добро управление“ проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“, с бенефициент Държавна агенция „Електронно управление“ получи престижната награда „За принос в развитието на информационните и комуникационните технологии” на БАИТ за 2020 г., в категория Публична администрация.

ДАЕУ бе номинирана в същата категория и с още един, финансиран по ОПДУ, проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“, а третата номинация бе на Община Банско, с проект „Визия за съвременно е-управление на община Банско“.

Награденият проект предлага решения за осъществяване на контрол на разходите за ИКТ и е-управление в администрациите. По него са разработени нова Информационна Система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на ИКТ, Регистър на проектите, публичен модул и др. По този начин се предоставя възможност за оптимизиране на разходите за ИКТ в администрацията, прекратяване на повторната реализация на идентични обществени поръчки и повишаване на прозрачността при изразходване на публични средства за електронно управление. Чрез новият Портал за разработчици, държавата ще има възможността да ползва многократно и без дублиране на публични разходи, за нуждите на различни администрации, вече готови софтуерни разработки, които са собственост на държавата. Повече информация може да намерите на следния линк.

Проектът е на обща стойност 722 557 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.002-0010-C01/ 23.08.2017 г.

Информация за Оперативна програма „Добро управление“ може да намерите и на YouTube/opgg