Срокове за съхранение на документи за бенефициентите на ОПТП от програмен период 2007-2013

Уважаеми бенефициенти,

Дирекция „Добро управление“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013 (ОПТП), уведомява всички бенефициенти, че в съответствие с член 89, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 е получено писмо от Европейската комисия, че всички операции, свързани с приключването на ОПТП за програмния период 2007–2013 г., вече са извършени.

За начална дата на тригодишния срок, в рамките на който разходооправдателните документи във връзка с предоставената по ОПТП безвъзмездна финансова помощ следва да се съхраняват и да бъдат на разположение, в съответствие с член 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, се счита: 09.08.2018 г., която съответства на изплащането на окончателното салдо по програмата.

Следва да се има предвид, че в съответствие с член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 този тригодишен период се прекъсва в случай на съдебно производство или по надлежно мотивирано искане на Комисията. Не се отменя и правото на Комисията да извършва финансови корекции в съответствие с предвиденото в член 99 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 вследствие на установени нередности или недостатъци, които не са били известни на Комисията преди приключването на програмата.