Над 200 НПО кандидатстваха за 10 млн. лв. по процедура на подбор по ОПДУ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), получи над 200 проектни предложения, в рамките на срока за кандидатстване (15.10.2018 г., 18:00 часа), по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения.

Бюджетът на процедурата от 10 млн. лв. ще позволи да бъдат финансирани над 100 проекта в резултат на които се очаква:

  • повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса;
  • нарастване активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство;
  • отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;
  • подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление.

Комисията за оценка на проектните предложения започва работа днес, а проектите ще се изпълняват през 2019 и 2020 г.