НАДГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ХИБРИДЕН ЧАСТЕН ОБЛАК, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Надграждането на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) и увеличаването на неговия капацитет е от ключово значение за изграждане на средата за електронно управление в България. Основната цел е свързана с оптимизиране и преструктуриране на разходите за изграждане и поддръжка на информационните ресурси на административните структури. Чрез него се осъществява централизирано планиране на средствата за придобиване и поддръжка на сървъри, устройства за съхранение на данни, за осигуряване на свързаност, софтуер за виртуализация, операционни системи,  автоматизация и оркестрация. ДХЧО предоставя следните ползи:

- позволява на по-малките и улеснява по-големите администрации при осигуряване на необходимата информационно-комуникационна инфраструктура за реализиране на е-Услуги.

- ефективен инструмент за оптимизиране на ресурсите, необходими при изграждането на информационни системи, предоставящи е-услуги на гражданите и бизнеса.

- предоставя възможност за изграждане на виртуални хранилища за лесно инсталиране и използване от оторизираните потребители

- подобрява сигурността на информацията и ускорява възстановяването на критични информационни ресурси при внезапен срив.

- възможност за минимизиране на времето и намаляване на необходимите разходи за реализиране на електронна услуга от възникването на идеята до пускането в употреба.

ДХЧО е изграден на база четири центъра за данни – центрове за обработка на данни 1 и 2 (ЦДЕУ1 и ЦДЕУ2), Център за възстановяване (ЦВ) и Контролно-технически център на електронното правителство (КТЦЕП). За да може да осигури оптималното функциониране на ДХЧО, включващо предлагането на всички видове облачни услуги реализацията на проекта включва пет основни дейности:

1. Проектиране и изграждане на резервен център за данни (ЦДЕУ2)

2. Проектиране и изграждане на център за възстановяване (ЦВ)

3. Изграждане и споделена облачна инфраструктура за предоставяне на облачни услуги.

4. Разширяване на капацитета на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за целите на ДХЧО и изграждане на защитен интернет център.

5. Създаване на резервно хранилище в основния център на данни  (ЦДЕУ1)

 

Към момента ДХЧО предоставя следните услуги:

1.       Колокация - използване на физическо пространство в изградените Центрове за данни, както и мрежа за достъп, преносна среда и интернет достъп.

2.       Предоставяне на виртуални ресурси (изчислителни, мрежови, частни и публични IP подмрежи, достъп до Интернет).

3.       Осигуряване на виртуални сървъри с различни операционни системи и параметри.

4.       Архивиране на данни.

5.       Дисково пространство.

6.       Виртуален център за данни.

7.       Виртуален частен облак.

8.       Мрежови услуги.

9.       Приложни системи - WEB електронна поща, e-learning, Управление на съдържание, Helpdesk, WEB базирани семинари, Instant Messaging.

Успоредно с процеса на надграждане на ДХЧО, върви процес на присъединяване на вече изградена техническа инфраструктура на други администрации към облака. Администрациите, които изграждат ключови системи по проекти, ще разчитат те да бъдат разположени на облака. В Пътната карта за е-управление от 2021 г. са предвидени такива мерки, които допускат допълнителни инвестиции, свързани с процеса на миграция на част от системите на облака, както и мерки за развитие на ЕЕСМ като важен елемент, гарантиращ нормалното функциониране на електронното управление в страната.

 


лого ОПДУ и ЕК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Име: Проект BG05SFOP001-1.005-0001 „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление”, се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Бенефициент: Държавна агенция "Електронно управление"

Контакти: Марио Йотков, myotkov@e-gov.bg; 02-949-24-84;

Сайт на организацията: https://www.e-gov.bg/