УО НА ОПИК ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG16RFPR001-3.001 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УСПЕШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.“

Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  2021-2027  (УО на ПКИП 2021-2027) в качеството си на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по приоритет 3 „Техническа помощ“ на ПКИП (съгласно Заповед № РД-02-16-626/16.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа) кани УО на ПКИП 2021-2027 в качеството му на конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по приоритет 3 „Техническа помощ“ на ПКИП (съгласно Заповед № РД-02-16-626/16.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа) да представи финансов план за бюджетна линия по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетни линии BG16RFPR001-3.001 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“.

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на Управляващия орган (УО) на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г., да се подобри капацитетът на бенефициентите на програмата и да се осигури информираност за мерките по нея.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“ извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 89 344 452 лева.  

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1)         Дейности в изпълнение на Цел 1 Повишаване ефективността на УО на ПКИП:

1.1.      Техническа осигуреност, консултации, изследвания, анализи, проучвания и др., необходими за правилното управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ПКИП;

1.2.      Дейности, свързани със засилване на сътрудничеството между екипите в ГД ЕФК, ангажирани с програмирането и тези, отговорни за управлението на риска, контрола и нередностите;

1.3.      Услуги, свързани с подкрепа на процесите на оценка и мониторинг на проекти (организация на оценителни комисии, база данни от независими експерти, притежаващи необходимите технически познания и опит, наемане на експерти, и др.), независими оценки на проекти;

1.4.      Дейности, свързани с приключване на програмен период 2014-2020 г.;

1.5.      Обезпечаване на работата на Комитета за наблюдение на ПКИП;

1.6.      Анализ и оценка на потребностите на служителите от УО от обучение и консултации, вкл. разработване и изпълнение на програми за обучение (наемане на експерти, организиране на обучения, учебни материали и др.) за улесняване на процеса по изпълнение на ПКИП;

1.7.      Повишаване на капацитета на служители, пряко участващи и подпомагащи планирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ПКИП, чрез осигуряване на участие в обучения, работни срещи, семинари, работни посещения, обмен на добри практики и опит и др. с конкретна насоченост по теми, актуални за изпълнението на ПКИП;

1.8.      Оказване на подкрепа с цел засилване на контакта с бенефициентите както от гледна точка осигуряване на контрол, така и с цел подкрепа и консултации;

1.9.      Насърчаване на по-широкото прилагане на формите на опростени разходи, вкл. чрез трансфер на добри практики;

1.10.    Доставка и поддръжка на компютри (хардуер и софтуер, вкл. специализиран софтуер) и на офис оборудване, необходимо за управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ПКИП;

1.11.    Обезпечаване на командировки на служители, пряко участващи в планирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ПКИП;

1.12.    Дейности по осигуряване на доставка/наем, ремонт, поддръжка, застраховки на движимо и недвижимо имущество, използвано от УО на ПКИП,  вкл. помещения, обзавеждане, оборудване, автомобили, гориво и др.

1.13.    Възнаграждения, в т.ч. осигуровки, допълнително материално стимулиране и всички други съпътстващи ги разходи съгласно националното законодателство за УО на ПКИП;

1.14.    Подкрепа за подготовка на следващия програмен период;

1.15.    Дейности по засилване ролята на оценките като инструмент за повишаване на ефективността и ефикасността на програмата - изграждане на култура за оценки, обмен на знания и сътрудничество, развитие и укрепване на капацитета за планиране и възлагане на оценки, осигуряване на данни, необходими за целите на оценките и използване на резултатите от оценките;

1.16.    Други дейности, обезпечаващи правилното управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ПКИП.

 

2)         Дейности в изпълнение на Цел 2 Подобряване на капацитета на бенефициентите на ПКИП:

2.1.      Анализ и оценка на потребностите на бенефициентите на ПКИП, вкл. потенциални бенефициенти;

2.2.      Разработване и изпълнение на програми за обучение на бенефициенти (наемане на експерти, организиране на обучения, учебни материали и др.), които да засилят капацитета им от гледна точка успешно изпълнение и отчитане на проектите;

2.3.      Осигуряване на подкрепа на потенциалните бенефициенти на ПКИП с цел подпомагане на процеса по кандидатстване и изготвяне на качествени проектни предложения чрез:

2.3.1.   работни срещи, семинари, разяснителни кампании, обмен на добри практики и опит;

2.3.2.   изготвяне на видео клипове и електронни наръчници, визуализиращи процеса по кандидатстване;

2.3.3.   поддържане на електронна платформа за разяснения по програмата и отделните процедури и др.

 

3)         Дейности в изпълнение на Цел 3 Осигуряване на информираност относно ПКИП:

3.1.      Изработване/поддръжка (техническа поддръжка, хостинг, домейни, добавяне на допълнителни функционалности и др.) на интернет страница за ПКИП/подстраница за ПКИП към единен уебпортал;

3.2.      Създаване и поддържане на профил/и на програмата в избрани социални медии;

3.3.      Медийни участия (в електронни, интернет/онлайн базирани и печатни медии).

3.4.      Изработване на информационни и рекламни филми, аудио/видео клипове, репортажи, банери за целите на банер реклама и др.

3.5.      Закупуване на програмно време/рекламни карета, публикации във вестници, списания и др. периодични издания, вкл. онлайн базирани, и др. контакти с пресата и форми на реклама в медиите;

3.6.      Изработване и разпространение на печатни информационни материали и сувенири;

3.7.      Организиране на събития: конференции, изложения, семинари, информационни кампании, семинари за журналисти и др., вкл. организиране/участие в събития и различни инициативи (вкл. в сътрудничество) за достигане до потенциални бенефициенти;

3.8.      Оценка на въздействието от осъществяването на комуникационните дейности (социологически проучвания, анализи, кръгли маси и фокус групи, анкети, изследвания за удовлетвореност и др.);

3.9.     Други дейности, обезпечаващи публичност, видимост и лесна разпознаваемост на програмата, нейните цели, приоритети и резултатите от нейното изпълнение.

 

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на Формуляр за кандидатстване и финансов план по всяка от бюджетните линии е: 17:30 часа на 31.12.2028 г.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстванеУсловия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, в секцията на ПКИП, на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа (МИР): https://www.mig.government.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

Файлови документи