Въпроси и отговори за подготовка на ИТИ

През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни къщи ще могат да бъдат финансирани по линия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР – 2021-2027 г.) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Задължително условие за изпълнението на мерките за обновяване на жилищни сгради, в т.ч. на еднофамилни къщи, ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, като спрямо заложените национални цели ще се подкрепят мерки, с които сградата постига висок енергиен клас. 

Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат изпълнявани в рамките на ПРР 2021-2027 г.- Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. По тях ще се подкрепят проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и задължително изискване ще бъде същите да са отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – Планове за интегрирано развитие на общините (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1) и Интегрирани териториални стратегии  за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 2).

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 г. обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

В допълнение, през програмния период 2021-2027 г. при изпълнението на мерките по ПРР 2021-2027 г. се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планираните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции и предоставянето на дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция. Към настоящия момент моделът за подкрепа на мерките за повишаване на енергийна ефективност и обновяване на жилищни сгради е в процес на разработване. Обръщаме внимание, че при стартиране изпълнението на всяка от процедурите за финансиране на горепосочените мерки е предвидено своевременно да бъде проведена публична кампания за популяризиране на възможностите за подкрепа.

С проекта на ПРР 2021-2027 г. може да се запознаете на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/, меню „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

Съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на Европейския съюз, всяка държава членка следва да изготви Национален план за възстановяване и устойчивост, за което Европейската комисия (ЕК) е дала конкретни насоки. Държавите членки следва официално да подадат Националните си планове за възстановяване и устойчивост пред ЕК за одобрение. Предстои подаване на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ).

Основна цел на НПВУ е да способства икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19, чрез осъществяването на набор от реформи и инвестиции. Подготвения от България проект на план е структуриран в четири стълба:  „Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана България“, „Справедлива България“. Към втори стълб „Зелена България“ ще бъдат предвидени дейности за подобряване на енергийната ефективност на жилищните и обществени сгради в страната. Обновяването ще бъде изпълнявано в съответствие с целите на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради (с хоризонт до 2050 г.), изготвена в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 844/2018 г. Основните цели на стратегията предвиждат постигане на обновен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., който осигурява високо качество на живот в здравословна, енергийно ефективна и модернизирана среда на обитаване, основана на активното участие на потребителите и професионалното управление на сградите.

Към настоящия момент дейностите от НПВУ, насочени за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради се детайлизират. Проектните предвиждания са периодът на изпълнение на мерките да е в рамките на заложените срокове в проекта на Регламент за създаване на МВУ, а именно 2021-2026 г.

Във връзка с гореизложеното, за актуална информация относно бъдещи процедури и конкретни възможности за кандидатстване, препоръчваме да следите официалната електронна страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – www.mrrb.bg.

Съгласно одобрените Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г. - http://bgregio.eu/media/Programirane/2021-2027/03.11.20-Guidance%20for_integrated_projects_territorial%20priority.pdf#page=14&zoom=100,90,804, концепция за ИТИ, която ще бъде изпълнявана в рамките на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР 2021-2027 г.), трябва да бъде разработена и изпълнявана в партньорство, което включва поне трима партньори, като максималният брой на партньорите не следва да надвишава 10. Партньорите могат да бъдат както представители на публичните власти (например общински и областни администрации), така и други представители на заинтересованите страни - гражданското общество (представители на неправителствени организации, представители на работодателски организации,  представители на синдикати, представители на фондации и др.), бизнеса (представители на големи предприятия, представители на малки и средни предприятия и др.), научната общност (представители на университети, БАН и др.) и т.н. В тази връзка, няма ограничение в концепция за ИТИ по ПРР 2021-2027 г. да бъдат включвани чуждестранни партньори, в случай че е предвидено да реализира проект, отговарящ на основните изисквания по програма, както и да е насочен към изпълнението на конкретна цел или приоритет от съответната интегрирана териториална стратегия (ИТС). Следва да имате предвид обаче, че проект на чуждестранен партньор няма възможност да бъде финансиран със средства по ПРР 2021-2027 г. и съответно за изпълнението му е необходимо да бъде предвиден собствен ресурс, финансов инструмент или друг финансов източник.

Обръщам внимание, че на етап изпълнение на концепция за ИТИ, конкретното партньорство има ангажимент да изпълни всички първоначално предвидени проекти и да постигне заложените цели. Прекратяване/отпадане на дори един проект от концепцията за ИТИ би могъл да застраши цялостното ѝ изпълнение.

С актуалния проект на ПРР 2021-2027 г. може да се запознаете на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/, меню „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

Проектите за внедряване на мерки за енергийна ефективност по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. през новия програмен период са приложими единствено за съществуващи сгради, в т.ч. и еднофамилни къщи. За ново строителство мерки за енергийна ефективност няма да бъдат допустими за финансиране.

За възможностите за подкрепа по линия на други програми през настоящия или през новия програмен период можете да се обърнете към съответния Областен информационен център (ОИЦ), на чиято територия се намирате. Контакти на ОИЦ може да намерите на следния интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/oic-page.

Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) през периода 2021-2027 г. ще се осъществяват чрез финансирането на проекти, които са част от одобрена концепция за ИТИ. Концепциите за ИТИ представляват набор от взаимосвързани и допълващи се интегрирани проекти/проектни идеи, които адресират адресиране на специфични местни нужди и оползотворяване на потенциалите на конкретни територии и които са предвидени за финансиране от различни източници (програми). Всяка концепция следва да бъде разработена в партньорство от различни заинтересовани страни (потенциални бенефициенти) и да адресира приоритетите на Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, на чиято територия ще се реализира. В рамките на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР), в чийто обхват попадат инфраструктурните мерки за енергийна ефективност, които ще се реализират чрез ИТИ, концепции за ИТИ ще се финансират в рамките на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“.

Обръщаме внимание, че Столична община не попада в териториалния обхват на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на ПРР. Общините на десетте големи града на България (София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора, Видин, Велико Търново и Благоевград) ще получават финансиране в рамките на Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“, като не е задължително проектите по този приоритет да се реализират чрез инструмента ИТИ. По-детайлна информация за проектите, които ще се финансират в рамките на Приоритет 1 на ПРР и за начина на подбор можете да намерите в Общите указания за подготовка на инвестиции за градско развитие за периода 2021-2027 г., публикувани на сайта на програмата (http://www.bgregio.eu/media/Programirane/2021-2027/29.10.20-Guidance%20for%20urban%20development_2021-2027%20201028.pdf).

Многофамилните жилищни сгради ще бъдат допустими за финансиране и по двата приоритета на програмата. Мерките за енергийна ефективност ще се изпълняват в съответствие с Дългосрочната стратегия за саниране на сградния фонд в Република България с хоризонт до 2050 г., като е предвидено да се реализират чрез комбинирано финансиране от безвъзмездна помощ в размер до 95% от стойността на допустимите разходи и техническа помощ в комбинация с финансов инструмент. Предвиждат се и възможности под формата на кредитни линии и портфейлни гаранции на компании, изпълняващи проекти за енергийна ефективност в жилищния и обществен сектор с цел да се стимулира пазара за изпълнение на ЕСКО договори.

В допълнение, Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработи проект на Програма за енергийна ефективност в сграден фонд, която е предвидено да бъде част от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Програмата предвижда изпълнение на мерки за обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд в страната с цел подобряване на енергийните му характеристики, включително използването на иновативни технологии и възобновяеми енергийни източници, чрез прилагане на интегрирани енергийни мерки. Допустими територии по Програмата ще бъдат всички общини в Република България, а периодът на нейното изпълнение е до 2026 г. Допълнителна информация за проекта на Програмата, както и за НПВУ може да бъде намерена на следния електронен адрес: https://www.nextgeneration.bg/14.

Следва да се има предвид, че към настоящия момент както НПВУ, така и ПРР са в процес на консултации с ЕК и не са одобрени. В тази връзка и Програмата за енергийна ефективност в сграден фонд, и механизмът на изпълнение на мерките за енергийна ефективност по ПРР все още се детайлизират, като критериите за подбор, конкретните изисквания към сградите, начина и срока на кандидатстване и финансиране, не са финализирани.

Във връзка с гореизложеното, за актуална информация относно бъдещи процедури и конкретни възможностите за кандидатстване, препоръчвам да проследявате официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.bg, както и следните електронни страници: http://www.bgregio.eu/ и https://www.eufunds.bg/bg.

В рамките на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) чрез финансовите инструменти, създадени по линия на програмата е предвидено отпускане на кредитно финансиране за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради. Мерките, които ще бъдат подкрепени следва да бъдат на територията на 39-те допустими града по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г

Финансовият посредник ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, опериращ на територията на Столична община и общините от Южна България, има вече разработен и одобрен кредитен продукт за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради.

„Регионален фонд за градско развитие” АД, избран за градовете в Северна България към настоящия момент е в процес на подготовка на такъв продукт.

В тази връзка бихте могли да се обърнете към тях за допълнителна информация и конкретни възможности за предоставяне на кредитно финансиране:

  • ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Надя Данкинова , изпълнителен директор, тел.: +359 2 988 23 10, dankinova@flag-bg.com. Ива Петкова, директор на дирекция, тел.: 02/988 23 10, petkova@citiesfund.bg.
  • Фонд за градско развитие за Северна България - „Регионален фонд за градско развитие“ АД: Мартин Заимов, изпълнителен директор, тел. 0888 552 292, 02/9370 448, Martin.Zaimov@jessicafund.bg. Алис Мъгърдичян, управляващ директор, тел. 0896 885 110, 02/9370 600, Alis.Magardichyan@jessicafund.bg. Георги Стойчев, мениджър инвестиции, тел. 0882 882 283, 02/9370 675.

През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни къщи ще могат да бъдат финансирани по линия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР – 2021-2027 г.) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Задължително условие за изпълнението на мерките за обновяване на жилищни сгради, в т.ч. на еднофамилни къщи, ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, като спрямо заложените национални цели ще се подкрепят мерки, с които сградата постига висок енергиен клас. 

Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат изпълнявани в рамките на ПРР 2021-2027 г.- Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. По тях ще се подкрепят проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и задължително изискване ще бъде същите да са отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – Планове за интегрирано развитие на общините (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1) и Интегрирани териториални стратегии  за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 2).

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище,

Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

В допълнение, през програмния период 2021-2027 г. при изпълнението на мерките по ПРР се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планираните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции и предоставянето на дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция. Към настоящия момент моделът за подкрепа на мерките за повишаване на енергийна ефективност и обновяване на жилищни сгради е в процес на разработване. Обръщаме внимание, че при стартиране изпълнението на всяка от процедурите за финансиране на горепосочените мерки е предвидено своевременно да бъде проведена публична кампания за популяризиране на възможностите за подкрепа.

С проекта на ПРР 2021-2027 г. може да се запознаете на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/, меню „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

С Постановление № 18 на Министерския съвет от 02.02.2015г. (ПМС № 18/2015г.) бе приета Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Съгласно утвърдените с ПМС № 18/2015 г. Методически указания (МУ), срокът за кандидатстване по НПЕЕМЖС беше в периода 2015-2016 година, като продължителността на Програмата може да бъде удължавана при наличие на свободен финансов ресурс.

В допълнение, съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на Европейския съюз, всяка държава членка следва да изготви Национален план за възстановяване и устойчивост, за което Европейската комисия (ЕК) е дала конкретни насоки.  Държавите членки следва официално да подадат Националните си планове за възстановяване и устойчивост пред ЕК за одобрение. Предстои подаване на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ).

Основна цел на НПВУ е да способства икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19, чрез осъществяването на набор от реформи и инвестиции. Подготвения от България проект на план е структуриран в четири стълба:  „Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана България“, „Справедлива България“. Към втори стълб „Зелена България“ ще бъдат предвидени дейности за подобряване на енергийната ефективност на жилищните и обществени сгради в страната. Обновяването ще бъде изпълнявано в съответствие с целите на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради (с хоризонт до 2050 г.), изготвена в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 844/2018 г. Основните цели на стратегията предвиждат постигане на обновен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., който осигурява високо качество на живот в здравословна, енергийно ефективна и модернизирана среда на обитаване, основана на активното участие на потребителите и професионалното управление на сградите.

Към настоящия момент дейностите от НПВУ, насочени за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради се детайлизират. Проектните предвиждания са периодът на изпълнение на мерките да е в рамките на заложените срокове в проекта на Регламент за създаване на МВУ, а именно 2021-2026 г.

Във връзка с гореизложеното, за актуална информация относно бъдещи процедури и конкретни възможности за кандидатстване, препоръчваме да следите официалната електронна страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – www.mrrb.bg.

През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за саниране на еднофамилни къщи ще могат да бъдат финансирани по линия на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Задължително условие за изпълнението на мерките за обновяване на жилищни сгради, в т.ч. на еднофамилни къщи, ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, като спрямо заложените национални цели ще се подкрепят мерки, с които сградата постига висок енергиен клас.

Мерките за енергийна ефективност, финансирани през ЕФРР ще бъдат изпълнявани в рамките на ПРР - Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. По тях ще се подкрепят проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и задължително изискване ще бъде същите да са отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – Планове за интегрирано развитие на общините (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1) и Интегрирани териториални стратегии  за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 2).

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

В допълнение, през програмния период 2021-2027 г. при изпълнението на мерките по ПРР се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планираните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции и предоставянето на дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция.

Обръщам внимание, че към настоящия момент моделът за подкрепа на мерките за обновяване на жилищни сгради е в процес на разработване. При стартиране на изпълнението на всяка от процедурите за финансиране на горепосочените мерки е предвидено своевременно да бъде проведена публична кампания за популяризиране на възможностите за подкрепа, основните изисквания и редът за кандидатстване и одобрение на дейностите.

С проекта на ПРР може да се запознаете на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/, меню „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

В рамките на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез финансови инструменти е разработен продукт за отпускане на кредитно финансиране за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради. Водеща организация е финансовият посредник ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ и в тази връзка бихте могли да се обърнете към тях на следните контакти:

  • ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Надя Данкинова, изпълнителен директор, тел.: +359 2 988 23 10, dankinova@flag-bg.com;
  • Ива Петкова, директор на дирекция, тел.: 02/988 23 10/ petkova@citiesfund.bg.

През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за саниране на еднофамилни къщи ще могат да бъдат финансирани по линия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР – 2021-2027 г.) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Задължително условие за изпълнението на мерките за обновяване на жилищни сгради, в т.ч. на еднофамилни къщи, ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, като спрямо заложените национални цели ще се подкрепят мерки, с които сградата постига висок енергиен клас.

Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат изпълнявани в рамките на ПРР 2021-2027 г. са по следните приоритета: Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. По тях ще се подкрепят проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и задължително изискване ще бъде същите да са отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – Планове за интегрирано развитие на общините (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1) и Интегрирани териториални стратегии  за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 2).

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на останалите 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

В допълнение, през програмния период 2021-2027 г. при изпълнението на мерките по ПРР се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планираните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции и предоставянето на дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция. Към настоящия момент моделът за подкрепа на мерките за повишаване на енергийна ефективност и обновяване на жилищни сгради е в процес на разработване. Обръщаме внимание, че при стартиране изпълнението на всяка от процедурите за финансиране на горепосочените мерки е предвидено своевременно да бъде проведена публична кампания за популяризиране на възможностите за подкрепа.

С проекта на ПРР 2021-2027 г. може да се запознаете на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/, меню „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

По отношение на други програми Ви информирам, че съгласно Приложение 1 към Постановление на Министерския съвет № 18 от 02.02.2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ, еднофамилните жилищни сгради не са допустими за кандидатстване по нея.

Съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на Европейския съюз, всяка държава членка следва да изготви Национален план за възстановяване и устойчивост, за което Европейската комисия (ЕК) е дала конкретни насоки. Държавите членки следва официално да подадат Националните си планове за възстановяване и устойчивост пред ЕК за одобрение. Предстои подаване на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ).

Основна цел на НПВУ е да способства икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19, чрез осъществяването на набор от реформи и инвестиции. Подготвеният от България проект на план е структуриран в четири стълба:  „Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана България“, „Справедлива България“. Към втори стълб „Зелена България“ ще бъдат предвидени дейности за подобряване на енергийната ефективност на жилищните (многофамилни и еднофамилни) и обществени сгради в страната. Обновяването ще бъде изпълнявано в съответствие с целите на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради (с хоризонт до 2050 г.), изготвена в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 844/2018 г. Основните цели на стратегията предвиждат постигане на обновен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., който осигурява високо качество на живот в здравословна, енергийно ефективна и модернизирана среда на обитаване, основана на активното участие на потребителите и професионалното управление на сградите. Към настоящия момент дейностите от НПВУ, насочени за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради, се детайлизират. Проектните предвиждания са периодът на изпълнение на мерките да е в рамките на заложените срокове в проекта на Регламент за създаване на МВУ, а именно 2021-2026 г.

След окончателното одобрение на НПВУ с включените в него проекти за подобряване на енергийната ефективност в жилищните и обществени сгради, МРРБ своевременно ще информира заинтересованите страни.

През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за саниране на еднофамилни къщи ще могат да бъдат финансирани по линия на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Задължително условие за изпълнението на мерките за обновяване на жилищни сгради, в т.ч. на еднофамилни къщи, ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, като спрямо заложените национални цели ще се подкрепят мерки, с които сградата постига висок енергиен клас. 

Мерките за енергийна ефективност, финансирани през ЕФРР ще бъдат изпълнявани в рамките на ПРР - Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. По тях ще се подкрепят проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и задължително изискване ще бъде същите да са отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – Планове за интегрирано развитие на общините (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1) и Интегрирани териториални стратегии  за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 2).

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

В допълнение, през програмния период 2021-2027 г. при изпълнението на мерките по ПРР се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планираните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции и предоставянето на дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция. Към настоящия момент моделът за подкрепа на мерките за повишаване на енергийна ефективност и обновяване на жилищни сгради е в процес на разработване. Обръщаме внимание, че при стартиране изпълнението на всяка от процедурите за финансиране на горепосочените мерки е предвидено своевременно да бъде проведена публична кампания за популяризиране на възможностите за подкрепа.

С проекта на ПРР може да се запознаете на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/, меню „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

С последната версия на ИТСРРП на ЮЦР централен регион за планиране от ниво 2 можете да се запознаете на следния линк: https://www.mrrb.bg/bg/yucr-doklad-za-ekologichna-ocenka/

В Таблица 42: „Разпределение на средствата по години“  към документа са посочени необходимите средства за изпълнението на ИТСРРП на ЮЦР за планиране от ниво 2, разпределени по специфични цели и по години за периода до 2027 г.

В таблица 43: „Приоритетни обекти“ са изброени важни за региона обекти  и прогнозните суми за тяхното финансиране.

Към момента проектите на ИТСРРП са в процедура на извършване на екологична оценка в рамките на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. След приключването на процедурата, предстоят следващите стъпки по завършването на процеса на  финализиране  на  ИТСРРП от ниво 2, а именно одобряването им от Регионалните съвети за развитие и приемането им от Министерския съвет. В този процес могат да постъпят допълнителни предложения, вследствие на които в съдържанието на ИТСРРП на ЮЦР за планиране от ниво 2 в частта, отнасяща се до индикативния списък на важни за региона проекти с индикативни бюджети и оптимален график на изпълнение, могат да настъпят промени.

Въпросът не касае ИТИ и на подателят ще бъде изпратен отговор на имейл.

Информация за контакт

Подадените от Вас данни за контакт ще се използват за обратна връзка в случай, че подаденият от Вас въпрос не касае инструмента ИТИ.