Въпроси и отговори за подготовка на ИТИ

Към момента Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ не разполага с информация за действащи програми за финансиране на проекти за фотоволтаични системи. Информация за текущи процедури за финансиране можете да намерите на страницата на единния информационен портал www.eufunds.bg, както и на място в областните информационни центрове, разположени на територията на всички областни градове в страната.

Поради приключване на текущия програмен период 2014-2020 г., усилията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ са насочени към програмиране на новия период 2021-2027 г. и подготовка на Програмата  „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР 2021-2027).

Проектите, които ще се финансират по ПРР 2021-2027, трябва да съответстват на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 или на плановете за интегрирано развитие на общините, които се разработват съгласно Закона за регионалното развитие. Друг ключов момент, който характеризира новия подход за изпълнение на регионалната политика, е финансираните проекти да бъдат подкрепени от местната общност в съответния регион или община.

По приоритети 1 и 2 ПРР 2021-2027 ще подпомага мерки за енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради на територията на всички градски общини в страната, в т.ч. мерки за изграждане на фотоволтаични системи. Обновяването на жилищните и обществени сгради в рамките на посочените приоритети 1 и 2 на програмата ще бъде изпълнявано в съответствие с Дългосрочната стратегия за саниране на сградния фонд в Република България с хоризонт до 2050 г.

Изготвени са указания за подготовка на проекти за подкрепа по приоритети 1 и 2 на ПРР 2021-2027 г. Указанията за подготовка на проекти, както и проектът на ПРР 2021-2027 са публикувани и достъпни на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/proektite-na-regionalni-shemi-za-prostranstveno-razvitie-sa-publikuvani-za-obshtestveno-obsazhdane.aspx

В допълнение, МРРБ работи и по програмиране на средствата по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП). По този фонд също ще бъде допустимо да се финансират мерки за енергийна ефективност, в т.ч. и проекти за фотоволтаични системи. Ключово изискване за подкрепа на проектите е съответствие с териториалните планове за справедлив преход, които се разработват за засегнатите области. Към момента подкрепата по ФСП е фокусирана върху областите Кюстендил, Перник и Стара Загора.

МРРБ работи и по подготовката на Програма за енергийна ефективност в сграден фонд, в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. Програмата за ЕЕ е с период на изпълнение 2021-2026 г. Сградният фонд, предмет на интервенции, обхваща както жилищни (многофамилни и еднофамилни), така и нежилищни сгради (публични, производствени, търговски, както и сгради в сферата на услугите).

Допустими територии по Програмата за енергийна ефективност ще бъдат всички общини в Република България. Програмата в момента се детайлизира, като механизмът на изпълнение, в т.ч. критерии и конкретните изисквания към сградите, начин и срок на кандидатстване и финансиране, не са финализирани. Актуална информация относно възможностите за кандидатстване, може да  се проследяват на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.bg, както и следните електронни страници: http://www.bgregio.eu/ и https://www.eufunds.bg/bg.

Следва да се има предвид, че всички гореописани програми и инструменти за периода след 2021 г. са все още в процес на съгласуване със службите на Европейската комисия и все още не са официално одобрени.

Срокът за обсъждане и приемане на плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027, съгласно сега действащите разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (§ 12 от Преходните и заключителни разпоредби), е до 3 месеца от началото на периода на тяхното действие. Към момента не е идентифицирана необходимост от удължаване на  посочения срок за приемане на стратегическите документи на общинско ниво, тъй като общините разполагат с Методически указания за разработването на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) и с актуалните проекти на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (ИТСР), на базата на които може да се организира работният процес.

Проектите на ИТСР вече са преминали през обществено обсъждане, достъпни са на страницата на МРРБ и промените, вследствие на процедурите по одобряване и приемане, не се очакват да бъдат по отношение на структурата, целите и приоритетите им. Съгласно чл. 13, ал 1 от ЗРР планът за интегрирано развитие на община определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с ИТСР на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.  В този смисъл срокът на финализиране на ИТСР не би трябвало да повлияе съществено на процеса по разработване на ПИРО.

Горепосоченото становище е изпратено и на Националното сдружение на общините в Република България в отговор на тяхното питане за удължаване на сроковете и промяна в нормативната уредба.

Новият програмен период 2021-2027 предоставя на общините и потенциалните бенефициенти широки възможности за реализация на различни проектни идеи и инициативи в отговор на специфичните нужди, потенциали и цели за развитие на конкретните територии. На национално ниво ще бъдат приложен инструментът „интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ), в рамките на който партнорства с участие на широк кръг заинтересовани страни (в т.ч. държавни органи, областни администрации, общински администрации, представители на гражданското общество, бизнеса, научни среди и др.) ще могат да изпълняват съвместни проекти на територията на цялата страна. При реализирането на този подход ще бъдат финансирани концепции за ИТИ, като всеки един проект в рамките на концепциите може да има различен източник на финансиране (в т.ч. програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ+ и КФ, Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, финансови инструменти, държавен и общински бюджет и др.). За повече информация относно инструмента ИТИ, основни принципи, изисквания и подход за изпълнение можете да прочете в документ „Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г.“ на страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

По отношение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР), териториалният обхват на програмата включва следните територии:

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“ обхваща специфично определени административни области в страната, като към момента одобрени от Европейската комисия (ЕК) са областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. В процес на обсъждане с ЕК е възможността териториалният обхват на подкрепа да бъде разширен с още 8 области на ниво NUTS 3 - Сливен, Ямбол, Хасково, Бургас, Варна, Ловеч, Габрово, Търговище.

За повече информация относно допустими дейности, специфични изисквания и процедури за подбор в рамките на ПРР 2021-2027, моля посетете  https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6116 или страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“, където можете са се запозначете с проекта на програмата.

МРРБ участва активно и в процеса на разработване на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ) по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Основна цел на плана е да способства икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от пандемията COVID-19, чрез осъществяването на набор от реформи и инвестиции. В рамките на област „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ на НПВУ, МРРБ разработва „Програма за енергийна ефективност в сграден фонд“, която предвижда изпълнение на мерки за обновяване на сградния фонд в страната с цел подобряване на енергийната ефективност, включително използването на иновативни технологии и възобновяеми енергийни източници. Сградният фонд обхваща както жилищни, така и нежилищни сгради на територията на цялата страна. Към момента се финализира работата по изясняване на системите за управление и контрол на програмата, както и на механизма за изпълнение, в т.ч. конкретните изисквания за кандидатстване с проекти.

В допълнение, за актуална информация относно различните възможности за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, моля да следите страната на МРРБ: https://www.mrrb.bg/, страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/, както и  https://www.eufunds.bg/.

Информацията по отношение на секторното картиране се подава на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) от отговорните за съответните сектори ведомства, като към настоящия момент нейното изготвяне е в различна степен на готовност. След получаване на информацията, тя своевременно се изпраща на екипа на Националния център за териториално развитие ЕАД, който разработва интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на регионите за планиране от ниво 2 за отразяване в релевантните документи. Процесът се очаква да бъде финализиран до края на м. февруари.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗРР, планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с ИТСР на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ИТСР вече са преминали през обществено обсъждане, достъпни са на страницата на МРРБ и промените, вследствие на процедурите по одобряване и приемане, не се очакват да бъдат по отношение на структурата, целите и приоритетите им. В този смисъл срокът на финализиране на ИТСР не би следвало да повлияе съществено на процеса по разработване на ПИРО.

Проектите, които ще могат да бъдат финансирани по линия на инструмента ИТИ, трябва да отговарят на следните две основни изисквания, като по този начин се осигурява връзката между двата вида документи:

  • да съответстват на целите и приоритетите, заложени в ИТСР на съответния регион за планиране от ниво 2;
  • при интервенции върху обекти от територията на 10-те градските общини, попадащи в обхвата на Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 и включени в концепция за ИТИ, е необходимо същите да бъдат предварително идентифицирани и в съответния ПИРО.

През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за саниране на еднофамилни къщи ще могат да бъдат допустими за финансиране по линия на няколко програми/инструмента: по Механизма за възстановяване и устойчивост на базата на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и по Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) чрез Фонда за справедлив преход (ФСП) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Задължително условие за изпълнението на мерките за обновяване на жилищни сгради, в т.ч. на еднофамилни къщи, ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, като спрямо заложените национални цели ще се подкрепят мерки, с които сградата постига висок енергиен клас.  

По линия на НПВУ е разработена Програма за енергийна ефективност в сграден фонд, в която са предвидени мерки за подобряване на енергийните характеристики на жилищни сгради, включително и еднофамилни. Допустими територии по компонента от програмата за жилищни сгради ще бъдат всички общини в Република България.

 Програмата в момента се детайлизира, като механизмът на изпълнение, в т.ч. конкретните изисквания към сградите, начин и срок на кандидатстване и финансиране, не са финализирани.

Мерките за енергийна ефективност, финансирани през ЕФРР ще бъдат изпълнявани в рамките на ПРР - Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. По тях ще се подкрепят проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и задължително изискване ще бъде същите да са отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – Планове за интегрирано развитие на общините (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1) и Интегрирани териториални стратегии  за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 2).

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

Мерките за енергийна ефективност, които ще се подкрепят по линия на Фонда за справедлив преход, ще бъдат изпълнявани по ПРР в рамките на Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“ и ще се фокусират върху възобновяеми източници, надграждане на съществуващите инвестиции за постигане на висок енергиен клас и използване на зелени технологии.

Предвидено е дейностите да се реализират на територията на определени административни области в страната, като към момента одобрени от Европейската комисия са областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. В процес на обсъждане с ЕК е възможността териториалният обхват на подкрепа по ФСП да бъде разширен с още 8 области на ниво NUTS 3 - Сливен, Ямбол, Хасково, Бургас, Варна, Ловеч, Габрово, Търговище.

Проектите по този приоритет ще стъпват изцяло на териториален подход, основавайки се на местните специфики и нужди, идентифицирани в съответните Териториалните планове за справедлив преход. Документите са в процес на разработване и се очаква да бъдат финализирани през втората половина на 2021 г.

В допълнение, през програмния период 2021-2027 г. при изпълнението на мерките по ПРР се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планираните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции и предоставянето на дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция.

Към настоящия момент моделът за подкрепа на мерките за повишаване на енергийна ефективност и обновяване на жилищни сгради е в процес на разработване. Обръщаме внимание, че при стартиране изпълнението на всяка от процедурите за финансиране на горепосочените мерки е предвидено своевременно да бъде проведена публична кампания за популяризиране на възможностите за подкрепа.

С проекта на ПРР може да се запознаете на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/, меню „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

В допълнение, в настоящия програмен период финансирането на еднофамилни жилищни сгради ще бъде възможно посредством нисколихвени заеми с дългосрочен период на възвръщаемост, осигурени с европейско финансиране по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Въпросните заеми ще бъдат отпускани към собствениците на еднофамилните жилищни сгради от финансови посредници, наречени Фондове за градско развитие, които управляват средствата от кредитния ресурс на териториален принцип. Същите са избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД, на когото УО на ОПРР е възложил управлението на кредитния ресурс от Оперативната програма.

Предвид посоченото, бихте могли да получите повече информация от ДЗЗД Фонд за устойчиви градове за София и Южна България и Регионален фонд за градско развитие АД за Северна България, както и да следите редовно техните интернет-страници: ДЗЗД ФУГ https://www.citiesfund.bg/ и РФГР АД: http://jessicafund.bg/bg/fond-sever/ за нова и актуална информация относно конкретната дата на стартиране на продукта.

И двата вида стратегически документи за регионално и пространствено развитие: на регионално ниво - ИТСР и на общинско ниво - ПИРО, представляват териториални стратегии, но териториалната стратегия, на базата на която ще се прилага инструментът ИТИ е ИТСР. В случай, че в интегрираната концепция за ИТИ за финансиране е включен обект на дадена община, е необходимо той да бъде идентифициран и в ПИРО на общината като обект с важна роля за развитието на общинската територия. По този начин се осигурява връзката между двата вида териториални стратегии на различните нива.

Проектите, които ще могат да бъдат финансирани по линия на ИТИ, трябва да отговарят на следните две условия:

  • да съответстват на целите и приоритетите, заложени в ИТСР на съответния регион за планиране от ниво 2.
  • да бъдат включени в интегрирана концепция за ИТИ (за общински обекти, включени в концепцията е необходимо те да бъдат идентифицирани и в ПИРО на съответната община).

ПИРО на всички общини следва да съдържа индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение. В този списък следва да се включат всички идентифицирани приоритетни проекти на територията на общината, на базата на анализи, проучвания, обществени обсъждания и т.н., като не следва водеща да е възможността за финансиране единствено по новата Програма за развитие на регионите 2021-2027.

Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (ИТСР) и Плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) по своята същност представляват териториални стратегии, чрез които е осигурена възможност за изпълнение съответно на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и на подкрепата по линия на устойчивото градско развитие за програмния период след 2021 г. Стратегическият документ, който е в основата на ИТИ е ИТСР на съответния регион за планиране, а не ПИРО на общините.

Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР) ИТСР съдържат индикативен списък на важни за региона за планиране от ниво 2 проектни идеи с индикативни бюджети и оптимален график на изпълнение, като няма изискване проектите от картирането по цитираните от Вас сектори да бъдат пренесени автоматично в ПИРО на общините. Законовото изискване към ПИРО е да бъде в съответствие с ИТСР и да съдържа индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение. Тези проектни идеи се идентифицират на базата на извършен анализ, проучване, проведени обществени обсъждания и др. В случай, че проектните идеи, които фигурират в ИТСР на региона са идентифицирани като необходими и за съответната община, те могат да бъдат включени и в ПИРО.

Съгласно проекта на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) са допустими за финансиране мерки, свързани с развитие на културната инфраструктура и културно-историческото наследство, ако попадат в обхвата на предварително изготвени от Министерство на културата карти за нуждите от инвестиции.

В зависимост от целта на предвидените интервенции, дейностите свързани с ремонта на сгради, включително паметници на културата, биха могли да попаднат и в обхвата на мерките за енергийна ефективност на публични сгради.

Аналогични мерки за културна инфраструктура и за енергийна ефективност на общински публични сгради на територията на селските общини в България се предвижда да бъдат подпомагани в рамките на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Подпомагането ще се осъществява чрез интегриран териториален подход, като в рамките на Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР ще се финансират мерки на територията на десетте най-големи градски общини, а Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ ще подкрепя мерки в останалите градски общини (общини с център с население над 15 хиляди души). Мерки на територията на селските общини ще се подпомагат съответно чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Следва да се има предвид, че за да бъдат допустими за финансиране всички предвидени интервенции трябва да бъдат в съответствие с приложимите интегрирани стратегии за конкретната територия Плановете за интегрирано развитие на общините и Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2.

Към момента документите, свързани с подкрепата от Европейските фондове все още са в процес на подготовка, като конкретните изисквания към проектите ще бъдат детайлно разписани в съответните Насоки за кандидатстване, които предстои да се изготвят и публикуват след одобрение на Споразумението за партньорство и програмите за периода 2021-2027 г.

Допълнителна информация за процеса на подготовка, подаване, оценка и одобрение на проекти по ПРР за периода 2021-2027 г. е публикувана съответно в Общите указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от Европейските Фондове за периода 2021-2027 г. (http://www.bgregio.eu/media/Programirane/2021-2027/03.11.20-Guidance%20for_integrated_projects_territorial%20priority.pdf) – за Приоритет 2 на ПРР, както и в Общите указания за подготовка на инвестиции за градско развитие за периода 2021-2027 г. (http://www.bgregio.eu/media/Programirane/2021-2027/29.10.20-Guidance%20for%20urban%20development_2021-2027%20201028.pdf) – за Приоритет 1 на ПРР.

Съгласно чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗРР, ПИРО съдържа зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини. Същото изискване поставят и утвърдените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методически указания указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. (https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-metodicheski-ukazaniya-za-razrabotvane-i-prilagane-na-planove-za-integrirano-razvitie-na-obstina-piro-za-perioda-2021-2027-g/). Повече информация относно същността, значението и начина на определяне на тези зони, моля погледнете част IV от цитираните Методически указания.

Информация за контакт

Подадените от Вас данни за контакт ще се използват за обратна връзка в случай, че подаденият от Вас въпрос не касае инструмента ИТИ.