Въпроси и отговори за подготовка на ИТИ

През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за саниране на еднофамилни къщи ще могат да бъдат финансирани по линия на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Задължително условие за изпълнението на мерките за обновяване на жилищни сгради, в т.ч. на еднофамилни къщи, ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, като спрямо заложените национални цели ще се подкрепят мерки, с които сградата постига висок енергиен клас.

Мерките за енергийна ефективност, финансирани през ЕФРР ще бъдат изпълнявани в рамките на ПРР - Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. По тях ще се подкрепят проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и задължително изискване ще бъде същите да са отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – Планове за интегрирано развитие на общините (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1) и Интегрирани териториални стратегии  за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 2).

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

В допълнение, през програмния период 2021-2027 г. при изпълнението на мерките по ПРР се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планираните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции и предоставянето на дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция.

Обръщам внимание, че към настоящия момент моделът за подкрепа на мерките за обновяване на жилищни сгради е в процес на разработване. При стартиране на изпълнението на всяка от процедурите за финансиране на горепосочените мерки е предвидено своевременно да бъде проведена публична кампания за популяризиране на възможностите за подкрепа, основните изисквания и редът за кандидатстване и одобрение на дейностите.

С проекта на ПРР може да се запознаете на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/, меню „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

В рамките на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез финансови инструменти е разработен продукт за отпускане на кредитно финансиране за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради. Водеща организация е финансовият посредник ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ и в тази връзка бихте могли да се обърнете към тях на следните контакти:

  • ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Надя Данкинова, изпълнителен директор, тел.: +359 2 988 23 10, dankinova@flag-bg.com;
  • Ива Петкова, директор на дирекция, тел.: 02/988 23 10/ petkova@citiesfund.bg.

През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за саниране на еднофамилни къщи ще могат да бъдат финансирани по линия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР – 2021-2027 г.) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Задължително условие за изпълнението на мерките за обновяване на жилищни сгради, в т.ч. на еднофамилни къщи, ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, като спрямо заложените национални цели ще се подкрепят мерки, с които сградата постига висок енергиен клас.

Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат изпълнявани в рамките на ПРР 2021-2027 г. са по следните приоритета: Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. По тях ще се подкрепят проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и задължително изискване ще бъде същите да са отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – Планове за интегрирано развитие на общините (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1) и Интегрирани териториални стратегии  за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 2).

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на останалите 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

В допълнение, през програмния период 2021-2027 г. при изпълнението на мерките по ПРР се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планираните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции и предоставянето на дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция. Към настоящия момент моделът за подкрепа на мерките за повишаване на енергийна ефективност и обновяване на жилищни сгради е в процес на разработване. Обръщаме внимание, че при стартиране изпълнението на всяка от процедурите за финансиране на горепосочените мерки е предвидено своевременно да бъде проведена публична кампания за популяризиране на възможностите за подкрепа.

С проекта на ПРР 2021-2027 г. може да се запознаете на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/, меню „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

По отношение на други програми Ви информирам, че съгласно Приложение 1 към Постановление на Министерския съвет № 18 от 02.02.2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ, еднофамилните жилищни сгради не са допустими за кандидатстване по нея.

Съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на Европейския съюз, всяка държава членка следва да изготви Национален план за възстановяване и устойчивост, за което Европейската комисия (ЕК) е дала конкретни насоки. Държавите членки следва официално да подадат Националните си планове за възстановяване и устойчивост пред ЕК за одобрение. Предстои подаване на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ).

Основна цел на НПВУ е да способства икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19, чрез осъществяването на набор от реформи и инвестиции. Подготвеният от България проект на план е структуриран в четири стълба:  „Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана България“, „Справедлива България“. Към втори стълб „Зелена България“ ще бъдат предвидени дейности за подобряване на енергийната ефективност на жилищните (многофамилни и еднофамилни) и обществени сгради в страната. Обновяването ще бъде изпълнявано в съответствие с целите на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради (с хоризонт до 2050 г.), изготвена в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 844/2018 г. Основните цели на стратегията предвиждат постигане на обновен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., който осигурява високо качество на живот в здравословна, енергийно ефективна и модернизирана среда на обитаване, основана на активното участие на потребителите и професионалното управление на сградите. Към настоящия момент дейностите от НПВУ, насочени за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради, се детайлизират. Проектните предвиждания са периодът на изпълнение на мерките да е в рамките на заложените срокове в проекта на Регламент за създаване на МВУ, а именно 2021-2026 г.

След окончателното одобрение на НПВУ с включените в него проекти за подобряване на енергийната ефективност в жилищните и обществени сгради, МРРБ своевременно ще информира заинтересованите страни.

През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за саниране на еднофамилни къщи ще могат да бъдат финансирани по линия на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Задължително условие за изпълнението на мерките за обновяване на жилищни сгради, в т.ч. на еднофамилни къщи, ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, като спрямо заложените национални цели ще се подкрепят мерки, с които сградата постига висок енергиен клас. 

Мерките за енергийна ефективност, финансирани през ЕФРР ще бъдат изпълнявани в рамките на ПРР - Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. По тях ще се подкрепят проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и задължително изискване ще бъде същите да са отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – Планове за интегрирано развитие на общините (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1) и Интегрирани териториални стратегии  за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 2).

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

В допълнение, през програмния период 2021-2027 г. при изпълнението на мерките по ПРР се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планираните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции и предоставянето на дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция. Към настоящия момент моделът за подкрепа на мерките за повишаване на енергийна ефективност и обновяване на жилищни сгради е в процес на разработване. Обръщаме внимание, че при стартиране изпълнението на всяка от процедурите за финансиране на горепосочените мерки е предвидено своевременно да бъде проведена публична кампания за популяризиране на възможностите за подкрепа.

С проекта на ПРР може да се запознаете на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/, меню „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

С последната версия на ИТСРРП на ЮЦР централен регион за планиране от ниво 2 можете да се запознаете на следния линк: https://www.mrrb.bg/bg/yucr-doklad-za-ekologichna-ocenka/

В Таблица 42: „Разпределение на средствата по години“  към документа са посочени необходимите средства за изпълнението на ИТСРРП на ЮЦР за планиране от ниво 2, разпределени по специфични цели и по години за периода до 2027 г.

В таблица 43: „Приоритетни обекти“ са изброени важни за региона обекти  и прогнозните суми за тяхното финансиране.

Към момента проектите на ИТСРРП са в процедура на извършване на екологична оценка в рамките на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. След приключването на процедурата, предстоят следващите стъпки по завършването на процеса на  финализиране  на  ИТСРРП от ниво 2, а именно одобряването им от Регионалните съвети за развитие и приемането им от Министерския съвет. В този процес могат да постъпят допълнителни предложения, вследствие на които в съдържанието на ИТСРРП на ЮЦР за планиране от ниво 2 в частта, отнасяща се до индикативния списък на важни за региона проекти с индикативни бюджети и оптимален график на изпълнение, могат да настъпят промени.

Въпросът не касае ИТИ и на подателят ще бъде изпратен отговор на имейл.

Въпросът не касае ИТИ и на подателят е изпратен отговор на имейл.

През новия програмен период 2021-2027 г. със средства по линия на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) в рамките на Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ ще бъдат подкрепени проекти на територията на 10-те големи градски общини в България, основните центрове на растеж, съгласно актуализираната Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) - Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Обхватът на приоритета включва територията на целите общини, в т.ч. селата на тяхната територия.

Общините образуват общо 4 градски клъстера, разпределени по региони за планиране от ниво NUTS 2, като всеки клъстер ще разполага с отделен бюджет. В конкретния случай, община Стара Загора е включена в клъстер с други две общини - Бургас и Пловдив, в рамките на който потенциални бенефициенти от територията на посочените общини могат да изпълняват съвместни проекти и да се кооперират за постигане по-големи резултати и ефект на съответната територия.

С цел развитие на функционални зони и засилване на функционалните връзки между големите градски общини и граничещите с тях селски общини инвестициите, насочени към индустриални зони/паркове, пътна инфраструктура и устойчива мобилност ще се финансират и за съседни селски територии, когато са включени в интегрирани проекти на градските общини.

Основните видове интервенции, които е предвидено да бъдат подкрепени в рамките на Приоритет 1 са:

• Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност

• Енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради

• Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност

• Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност

• Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, вкл. зони за отдих и зелени площи, мерки за повишаване на безопасността в градските обществени пространства, както и обновяване на квартали/специфични територии от градовете с неблагоприятни социално-икономически характеристики

• Образователна инфраструктура

• Общинско жилищно настаняване

• Здравна и социална инфраструктура

• Култура и спорт

• Туризъм

Мерките, които ще бъдат финансирани по Приоритет 1 трябва да отговарят на следните две основни изисквания:

1. Видовете дейности, които ще се подкрепят, трябва да бъдат предварително идентифицирани в плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО), разработени от местните общински власти (подход „отдолу-нагоре“).

2. Мерките, свързани със секторите пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура трябва да се основават на предварително картиране на нуждите на национално ниво от държавните институции и агенции, отговорни за разработването на тези политики и надлежно отразени в плановете за интегрирано развитие на общините (подход „отгоре-надолу“).

В допълнение, потенциалните бенефициенти от територията на посочените 10 градски общини, попадащи в обхвата на Приоритет 1, могат да участват като партньор в изпълнението на концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на цялата страна. Допустими бенефициенти по програмата, които могат да сформират партньорства помежду си, са:

-          държавни органи, областни администрации и общински власти;

-          представители на гражданското общество - неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации;

-          бизнес - представители на големи предприятия, представители на малки и средни предприятия и др.;

-          научна общност - представители на университети, Българска академия на науката, Селскостопанската академия и др.;

-          сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради.

Възможностите за участие в партньорство са няколко: с проект, финансиран по линия на Приоритет 1 (в рамките на 30% от бюджета на съответния градски клъстер, в който попадат); с проект, свързан с изпълнението на "меки" мерки -  обмяна на опит, добри практики, трансфер на знания и др.; с проект, финансиран със собствен принос, с финансови инструменти или други източници на финансиране. Във връзка с определяне на приоритетните инвестиционни области за осъществяване на инвестиции по линия на Фонда за справедлив преход в България за периода 2021-2027 г. в Доклада на Европейската комисия за България за 2020 г., област Стара Загора е идентифицирана като една от областите, които ще бъдат най-силно засегнати от прехода към климатична неутралност. Регионът е един от най-големите въгледобивни региони в ЕС, поради което в следващите години ще бъде изправен пред редица предизвикателства от икономически и социален характер. Подкрепата за справяне с последствията от прехода ще бъде осъществена чрез изпълнението на различни по вид дейности, определени на базата на анализи и идентифицирани нужди от инвестиции и отразени в териториални планове за справедлив преход на областно ниво. Финансирането на мерките ще бъде по линия на Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“ на ПРР 2021-2027, като плановете в момента са в етап на изготвяне и се очаква да бъдат финализирани през втората поливина на 2021 г.  

Обръщаме внимание, че процесът по програмиране на периода 2021-2027 г. не е приключил и страната ни все още се намира в етап на преговори с Европейската комисия.

Проектът на програмата е публикуван на адрес: www.bgregio.eu , секция „Планиране и програмиране 2021-2027“, където можете да се запознаете с по-подробна информация относно избрания подход за изпълнение, основните групи допустими дейности и бенефициенти, общи изисквания към проектните предложения, както и етапите на подбор и оценка на проектите.

В допълнение, обръщаме внимание, че в процес на подготовка е и Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-2027 г., като за допълнителна информация за възможностите за финансиране на проекти в села бихте могли да се обърнете към Министерство на земеделието, храните и горите.

Съгласно проекта на Програма за развитие на регионите (ПРР) за програмен период 2021-2027 г., мерки, свързани с повишаването на енергийната ефективност на жилищни сгради, са допустими за финансиране и по двата основни приоритета на програмата - Приоритет 1 за интегрирано градско развитие и Приоритет 2 за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2. В обхвата на Приоритет 2 попадат 40 градски общини от 6-те региона за планиране от ниво 2 в страната, в т.ч. и територията на Община град Добрич. Проектът на програмата е публикуван на адрес: www.bgregio.eu, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“, където можете да се запознаете с по-подробна информация относно избрания подход за изпълнение, основните групи допустими дейности и бенефициенти, общи изисквания към проектните предложения, както и етапите на подбор и оценка на проектите. В същата секция може да откриете и документ Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г., в който е представена информация относно общите принципи за подготовка на концепции за интегрирани териториални инвестиции в новия програмен период.

В допълнение, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) разработи проект на Програма за енергийна ефективност в сграден фонд, която е предвидено да бъде част от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Програмата предвижда изпълнение на мерки за обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд в страната с цел подобряване на енергийните му характеристики, включително използването на иновативни технологии и възобновяеми енергийни източници, чрез прилагане на интегрирани енергийни мерки. Допустими територии по Програмата ще бъдат всички общини в Република България, а периодът на нейното изпълнение е до 2026 г. Допълнителна информация за проекта на Програмата за енергийна ефективност в сграден фонд и за Националния план за възстановяване и устойчивост може да бъде намерена на следния електронен адрес: https://www.nextgeneration.bg/14.

Обръщаме внимание, че процесът по програмиране на периода 2021-2027 г. не е приключил и страната ни все още се намира в етап на преговори с Европейската комисия (ЕК), поради което към момента представената в проект на ПРР 2021-2027 информация е предварителна. НПВУ също е в процес на предварителни консултации с ЕК по отношение на структуриране и мерки за изпълнение. В тази връзка Програмата за енергийна ефективност в сграден фонд се детайлизира, като механизмът на изпълнение, в т.ч. критерии и конкретни изисквания към сградите, начин и срок на кандидатстване и финансиране, не са финализирани.

Във връзка с гореизложеното, за актуална информация относно бъдещи процедури и конкретни възможностите за кандидатстване, препоръчваме да се проследява официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.bg, както и следните електронни страници: http://www.bgregio.eu/ и https://www.eufunds.bg/bg.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството изготви проект на Програма за енергийна ефективност в сграден фонд към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ). Програмата предвижда изпълнение на мерки за обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд в страната, с цел подобряване на енергийните му характеристики.

По отношение на жилищния сграден фонд в програмата са структурирани два работни пакета в зависимост от типа жилищни сгради (еднофамилни/многофамилни), обект на обновяване, съответно:

•          Работен пакет 1 – многофамилни жилищни сгради;

•          Работен пакет 2 – еднофамилни жилищни сгради.

Работен пакет 2 е насочен към повишаване на енергийната ефективност в еднофамилните жилищни сгради, в т.ч. и къщи. При този тип сгради взаимоотношенията между съсобствениците се уреждат по реда на Закона за собствеността. Целта на този работен пакет е да бъде подготвен и да стартира дългосрочен процес за обновяване на еднофамилни жилищни сгради в изпълнение на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

НПВУ предстои да бъде подаден и одобрен от Европейската комисия (ЕК), като към настоящия момент е в процес на предварителни консултации със службите на ЕК. В тази връзка Програмата за енергийна ефективност в сграден фонд се детайлизира, като механизмът на изпълнение, в т.ч. критерии и конкретни изисквания към сградите, начин и срок на кандидатстване и финансиране, не са финализирани.

Създаването на устойчив модел за финансово обезпечаване на мерки за енергийна ефективност в подкрепа на българската стратегия за дългосрочно обновяване на сградния фонд на територията на страната е част от реформите, включени в проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост. Реформата предвижда структуриране на Единен национален фонд за декарбонизация, през който ще могат да се финансират мерки за енергийна ефективност и след приключване на програмата за енергийна ефективност в сграден фонд. Предвижда се спестените разходи от намаленото потребление на енергия след изпълнението на проекти по програмата да бъдат внасяни във Фонда за декарбонизация, като по този начин ще се гарантира финансов ресурс за последващо изпълнение на други проекти за енергийно обновяване на сградения фонд.

Допълнителна информация за проекта на Програмата за енергийна ефективност в сграден фонд и за Националния план за възстановяване и устойчивост може да бъде намерена на следния електронен адрес: https://www.nextgeneration.bg/.

Към настоящия момент финансовите посредници на Фондовете за градско развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) - ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (Фонд за градско развитие за София и Фонд за градско развитие за Южна България) и Регионален фонд за градско развитие АД (РФГР) са в процес на структуриране и предстоящо обявяване на кредитен продукт за подкрепа на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) на еднофамилни жилищни сгради. Мерките, които ще бъдат подкрепени следва да бъдат на територията на 39-те допустими града по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на програмата - http://www.bgregio.eu/media/files/Kandidatstvane/Aktualni%20sxemi/2014-2020/%D0%BE%D1%81%201/05.02.21-%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9A%D0%AA%D0%9C%20%D0%9D%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%9E_1_NEW_04.02.2021.pdf.  

През новия програмен период 2021-2027 г. със средства по линия на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) е предвидено да бъдат финансирани проекти за саниране на жилищни сгради, включително и еднофамилни къщи, но на територията на градските общини.

През период 2021-2027 г. се предвижда прилагането на интегриран териториален подход на територията на цялата страна, в рамките на който ще бъдат финансирани концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Те включват комбинация от взаимосвързани проектни идеи, изпълнявани съвместно в партньорство с цел адресиране на специфични местни нужди и оползотворяване на потенциалите на конкретни територии. Всеки един проект в рамките на концепциите може да има различен източник на финансиране - програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ+ и КФ, Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони и т.н.

Тъй като  община Хаджидимово и село Копривлен попадат извън обхвата на Програма „Развитие на регионите“2021-2027 г., считаме че има възможност проекти за саниране на къщи в горепосочените населени места да бъдат включени в концепция за интегрирани териториални инвестиции, които евентуално да бъдат подкрепени с финансиране по линия на Програма за развитие на селските райони. В тази връзка бихте могли да се обърнете към Министерство на земеделието, храните и горите за допълнителна информация относно допустимостта през период 2021-2027 г. за финансиране на проекти за саниране на къщи на територията на посочените от Вас населени места.

Обръщаме внимание, че процесът по програмиране на периода 2021-2027 г. не е приключил и страната ни все още се намира в етап на преговори с Европейската комисия.

Съгласно чл.19, ал.1 на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО). ПИРО  се приема от Общинския съвет по предложение на кмета. В този смисъл отговорността за осигуряване на съответствието на ПИРО с целите и приоритетите на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 (ИТСРРП) е  на кмета на общината и на общинския съвет.

Твърдението, че общинските съвети не разполагат с капацитет за изпълняването на задълженията, вменени им от ЗРР, приемаме като неаргументирано. Необходимостта от наличие на  капацитет е обоснована от нормативната уредба, разписваща сформирането на общинските съвети. Съгласно чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2021г. общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Местното самоуправление се изразява именно в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност.

В дадените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методически указания за изготвяне на ПИРО не е разписана отделна процедура за оценка на съответствието на ПИРО с ИТСРРП и оценка на неговото качество и в тази връзка следва към процеса на разработването на документа да се подходи с внимание и прецизност от страна на общинската администрация. Отговорното отношение към разработването на ПИРО е от изключителна важност, тъй като проектите, които ще се финансират през следващия програмен период по линия на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027, трябва да са в съответствие с целите и приоритетите на териториалните стратегии. В процеса на кандидатстване Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021 -2027 г. би могъл да откаже финансиране на конкретни проекти, ако констатира несъответствие с някои от критериите за оценка, в т.ч. и по отношение на съответствие с териториалните стратегии и ПИРО.  

Обръщаме внимание, че съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS) и чл. 4, ал.4 от ЗРР районите, които образуват ниво 3, представляват административно-териториални единици и обхващат територията на отделните области, т.е. районите от NUTS 3 са областите, а не общините.

В обхвата на ПРР 2021- 2027 г. попадат териториите на всички градски общини на територията на страната, както следва:

  • Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ – 10 големи градски общини:  Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична и Благоевград;
  • Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“останалите 40 градски общини: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански.

В допълнение, с цел развитие на функционални зони и засилване на функционалните връзки между големите градски общини и граничещите с тях селски общини инвестициите, насочени към индустриални зони/паркове, пътна инфраструктура и устойчива градска мобилност, ще се финансират и за съседни селски територии, когато са включени в интегрирани проекти на градските общини. Освен това, обекти на здравната инфраструктура могат да бъдат финансирани по линия на Приоритет 2 на ПРР на територията на цялата страна, в т.ч. и в селски райони.

В рамките на интегрирания териториален подход се предвижда Програмата за развитие на селските райони и Стратегическия план по общата селскостопанска политика 2021-2027 г. да участват с инвестиции за дребна по мащаби инфраструктура и базови услуги за населението в селските райони, но изпълнявани на територията на селските общини. За повече информация относно възможностите в рамките на интегрирания териториален подход и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции в програмния период 2021-2027, изискванията към проектите и партньорствата, групите допустими дейности, както и конкретни примери за концепции за ИТИ, в т.ч. включващи мерки по пътната инфраструктура, моля посетете  https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6116 или страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“, където можете са се запознаете с документ „Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г.

Информация за контакт

Подадените от Вас данни за контакт ще се използват за обратна връзка в случай, че подаденият от Вас въпрос не касае инструмента ИТИ.