Въпроси и отговори за подготовка на ИТИ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството изготви проект на Програма за енергийна ефективност в сграден фонд към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ). Програмата предвижда изпълнение на мерки за обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд в страната, с цел подобряване на енергийните му характеристики.

По отношение на жилищния сграден фонд в програмата са структурирани два работни пакета в зависимост от типа жилищни сгради (еднофамилни/многофамилни), обект на обновяване, съответно:

•          Работен пакет 1 – многофамилни жилищни сгради;

•          Работен пакет 2 – еднофамилни жилищни сгради.

Работен пакет 2 е насочен към повишаване на енергийната ефективност в еднофамилните жилищни сгради, в т.ч. и къщи. При този тип сгради взаимоотношенията между съсобствениците се уреждат по реда на Закона за собствеността. Целта на този работен пакет е да бъде подготвен и да стартира дългосрочен процес за обновяване на еднофамилни жилищни сгради в изпълнение на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

НПВУ предстои да бъде подаден и одобрен от Европейската комисия (ЕК), като към настоящия момент е в процес на предварителни консултации със службите на ЕК. В тази връзка Програмата за енергийна ефективност в сграден фонд се детайлизира, като механизмът на изпълнение, в т.ч. критерии и конкретни изисквания към сградите, начин и срок на кандидатстване и финансиране, не са финализирани.

Създаването на устойчив модел за финансово обезпечаване на мерки за енергийна ефективност в подкрепа на българската стратегия за дългосрочно обновяване на сградния фонд на територията на страната е част от реформите, включени в проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост. Реформата предвижда структуриране на Единен национален фонд за декарбонизация, през който ще могат да се финансират мерки за енергийна ефективност и след приключване на програмата за енергийна ефективност в сграден фонд. Предвижда се спестените разходи от намаленото потребление на енергия след изпълнението на проекти по програмата да бъдат внасяни във Фонда за декарбонизация, като по този начин ще се гарантира финансов ресурс за последващо изпълнение на други проекти за енергийно обновяване на сградения фонд.

Допълнителна информация за проекта на Програмата за енергийна ефективност в сграден фонд и за Националния план за възстановяване и устойчивост може да бъде намерена на следния електронен адрес: https://www.nextgeneration.bg/.

Към настоящия момент финансовите посредници на Фондовете за градско развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) - ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (Фонд за градско развитие за София и Фонд за градско развитие за Южна България) и Регионален фонд за градско развитие АД (РФГР) са в процес на структуриране и предстоящо обявяване на кредитен продукт за подкрепа на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) на еднофамилни жилищни сгради. Мерките, които ще бъдат подкрепени следва да бъдат на територията на 39-те допустими града по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на програмата - http://www.bgregio.eu/media/files/Kandidatstvane/Aktualni%20sxemi/2014-2020/%D0%BE%D1%81%201/05.02.21-%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20%D0%9A%D0%AA%D0%9C%20%D0%9D%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%9E_1_NEW_04.02.2021.pdf.  

През новия програмен период 2021-2027 г. със средства по линия на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) е предвидено да бъдат финансирани проекти за саниране на жилищни сгради, включително и еднофамилни къщи, но на територията на градските общини.

През период 2021-2027 г. се предвижда прилагането на интегриран териториален подход на територията на цялата страна, в рамките на който ще бъдат финансирани концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Те включват комбинация от взаимосвързани проектни идеи, изпълнявани съвместно в партньорство с цел адресиране на специфични местни нужди и оползотворяване на потенциалите на конкретни територии. Всеки един проект в рамките на концепциите може да има различен източник на финансиране - програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ+ и КФ, Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони и т.н.

Тъй като  община Хаджидимово и село Копривлен попадат извън обхвата на Програма „Развитие на регионите“2021-2027 г., считаме че има възможност проекти за саниране на къщи в горепосочените населени места да бъдат включени в концепция за интегрирани териториални инвестиции, които евентуално да бъдат подкрепени с финансиране по линия на Програма за развитие на селските райони. В тази връзка бихте могли да се обърнете към Министерство на земеделието, храните и горите за допълнителна информация относно допустимостта през период 2021-2027 г. за финансиране на проекти за саниране на къщи на територията на посочените от Вас населени места.

Обръщаме внимание, че процесът по програмиране на периода 2021-2027 г. не е приключил и страната ни все още се намира в етап на преговори с Европейската комисия.

Съгласно чл.19, ал.1 на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО). ПИРО  се приема от Общинския съвет по предложение на кмета. В този смисъл отговорността за осигуряване на съответствието на ПИРО с целите и приоритетите на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 (ИТСРРП) е  на кмета на общината и на общинския съвет.

Твърдението, че общинските съвети не разполагат с капацитет за изпълняването на задълженията, вменени им от ЗРР, приемаме като неаргументирано. Необходимостта от наличие на  капацитет е обоснована от нормативната уредба, разписваща сформирането на общинските съвети. Съгласно чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2021г. общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Местното самоуправление се изразява именно в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност.

В дадените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методически указания за изготвяне на ПИРО не е разписана отделна процедура за оценка на съответствието на ПИРО с ИТСРРП и оценка на неговото качество и в тази връзка следва към процеса на разработването на документа да се подходи с внимание и прецизност от страна на общинската администрация. Отговорното отношение към разработването на ПИРО е от изключителна важност, тъй като проектите, които ще се финансират през следващия програмен период по линия на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027, трябва да са в съответствие с целите и приоритетите на териториалните стратегии. В процеса на кандидатстване Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021 -2027 г. би могъл да откаже финансиране на конкретни проекти, ако констатира несъответствие с някои от критериите за оценка, в т.ч. и по отношение на съответствие с териториалните стратегии и ПИРО.  

Обръщаме внимание, че съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS) и чл. 4, ал.4 от ЗРР районите, които образуват ниво 3, представляват административно-териториални единици и обхващат територията на отделните области, т.е. районите от NUTS 3 са областите, а не общините.

В обхвата на ПРР 2021- 2027 г. попадат териториите на всички градски общини на територията на страната, както следва:

  • Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ – 10 големи градски общини:  Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична и Благоевград;
  • Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“останалите 40 градски общини: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански.

В допълнение, с цел развитие на функционални зони и засилване на функционалните връзки между големите градски общини и граничещите с тях селски общини инвестициите, насочени към индустриални зони/паркове, пътна инфраструктура и устойчива градска мобилност, ще се финансират и за съседни селски територии, когато са включени в интегрирани проекти на градските общини. Освен това, обекти на здравната инфраструктура могат да бъдат финансирани по линия на Приоритет 2 на ПРР на територията на цялата страна, в т.ч. и в селски райони.

В рамките на интегрирания териториален подход се предвижда Програмата за развитие на селските райони и Стратегическия план по общата селскостопанска политика 2021-2027 г. да участват с инвестиции за дребна по мащаби инфраструктура и базови услуги за населението в селските райони, но изпълнявани на територията на селските общини. За повече информация относно възможностите в рамките на интегрирания териториален подход и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции в програмния период 2021-2027, изискванията към проектите и партньорствата, групите допустими дейности, както и конкретни примери за концепции за ИТИ, в т.ч. включващи мерки по пътната инфраструктура, моля посетете  https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6116 или страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“, където можете са се запознаете с документ „Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г.

Към момента Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ не разполага с информация за действащи програми за финансиране на проекти за фотоволтаични системи. Информация за текущи процедури за финансиране можете да намерите на страницата на единния информационен портал www.eufunds.bg, както и на място в областните информационни центрове, разположени на територията на всички областни градове в страната.

Поради приключване на текущия програмен период 2014-2020 г., усилията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ са насочени към програмиране на новия период 2021-2027 г. и подготовка на Програмата  „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР 2021-2027).

Проектите, които ще се финансират по ПРР 2021-2027, трябва да съответстват на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 или на плановете за интегрирано развитие на общините, които се разработват съгласно Закона за регионалното развитие. Друг ключов момент, който характеризира новия подход за изпълнение на регионалната политика, е финансираните проекти да бъдат подкрепени от местната общност в съответния регион или община.

По приоритети 1 и 2 ПРР 2021-2027 ще подпомага мерки за енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради на територията на всички градски общини в страната, в т.ч. мерки за изграждане на фотоволтаични системи. Обновяването на жилищните и обществени сгради в рамките на посочените приоритети 1 и 2 на програмата ще бъде изпълнявано в съответствие с Дългосрочната стратегия за саниране на сградния фонд в Република България с хоризонт до 2050 г.

Изготвени са указания за подготовка на проекти за подкрепа по приоритети 1 и 2 на ПРР 2021-2027 г. Указанията за подготовка на проекти, както и проектът на ПРР 2021-2027 са публикувани и достъпни на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/proektite-na-regionalni-shemi-za-prostranstveno-razvitie-sa-publikuvani-za-obshtestveno-obsazhdane.aspx

В допълнение, МРРБ работи и по програмиране на средствата по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП). По този фонд също ще бъде допустимо да се финансират мерки за енергийна ефективност, в т.ч. и проекти за фотоволтаични системи. Ключово изискване за подкрепа на проектите е съответствие с териториалните планове за справедлив преход, които се разработват за засегнатите области. Към момента подкрепата по ФСП е фокусирана върху областите Кюстендил, Перник и Стара Загора.

МРРБ работи и по подготовката на Програма за енергийна ефективност в сграден фонд, в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. Програмата за ЕЕ е с период на изпълнение 2021-2026 г. Сградният фонд, предмет на интервенции, обхваща както жилищни (многофамилни и еднофамилни), така и нежилищни сгради (публични, производствени, търговски, както и сгради в сферата на услугите).

Допустими територии по Програмата за енергийна ефективност ще бъдат всички общини в Република България. Програмата в момента се детайлизира, като механизмът на изпълнение, в т.ч. критерии и конкретните изисквания към сградите, начин и срок на кандидатстване и финансиране, не са финализирани. Актуална информация относно възможностите за кандидатстване, може да  се проследяват на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.bg, както и следните електронни страници: http://www.bgregio.eu/ и https://www.eufunds.bg/bg.

Следва да се има предвид, че всички гореописани програми и инструменти за периода след 2021 г. са все още в процес на съгласуване със службите на Европейската комисия и все още не са официално одобрени.

Срокът за обсъждане и приемане на плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027, съгласно сега действащите разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (§ 12 от Преходните и заключителни разпоредби), е до 3 месеца от началото на периода на тяхното действие. Към момента не е идентифицирана необходимост от удължаване на  посочения срок за приемане на стратегическите документи на общинско ниво, тъй като общините разполагат с Методически указания за разработването на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) и с актуалните проекти на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (ИТСР), на базата на които може да се организира работният процес.

Проектите на ИТСР вече са преминали през обществено обсъждане, достъпни са на страницата на МРРБ и промените, вследствие на процедурите по одобряване и приемане, не се очакват да бъдат по отношение на структурата, целите и приоритетите им. Съгласно чл. 13, ал 1 от ЗРР планът за интегрирано развитие на община определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с ИТСР на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.  В този смисъл срокът на финализиране на ИТСР не би трябвало да повлияе съществено на процеса по разработване на ПИРО.

Горепосоченото становище е изпратено и на Националното сдружение на общините в Република България в отговор на тяхното питане за удължаване на сроковете и промяна в нормативната уредба.

Новият програмен период 2021-2027 предоставя на общините и потенциалните бенефициенти широки възможности за реализация на различни проектни идеи и инициативи в отговор на специфичните нужди, потенциали и цели за развитие на конкретните територии. На национално ниво ще бъдат приложен инструментът „интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ), в рамките на който партнорства с участие на широк кръг заинтересовани страни (в т.ч. държавни органи, областни администрации, общински администрации, представители на гражданското общество, бизнеса, научни среди и др.) ще могат да изпълняват съвместни проекти на територията на цялата страна. При реализирането на този подход ще бъдат финансирани концепции за ИТИ, като всеки един проект в рамките на концепциите може да има различен източник на финансиране (в т.ч. програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ+ и КФ, Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, финансови инструменти, държавен и общински бюджет и др.). За повече информация относно инструмента ИТИ, основни принципи, изисквания и подход за изпълнение можете да прочете в документ „Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г.“ на страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

По отношение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР), териториалният обхват на програмата включва следните територии:

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“ обхваща специфично определени административни области в страната, като към момента одобрени от Европейската комисия (ЕК) са областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. В процес на обсъждане с ЕК е възможността териториалният обхват на подкрепа да бъде разширен с още 8 области на ниво NUTS 3 - Сливен, Ямбол, Хасково, Бургас, Варна, Ловеч, Габрово, Търговище.

За повече информация относно допустими дейности, специфични изисквания и процедури за подбор в рамките на ПРР 2021-2027, моля посетете  https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6116 или страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“, където можете са се запозначете с проекта на програмата.

МРРБ участва активно и в процеса на разработване на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ) по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Основна цел на плана е да способства икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от пандемията COVID-19, чрез осъществяването на набор от реформи и инвестиции. В рамките на област „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ на НПВУ, МРРБ разработва „Програма за енергийна ефективност в сграден фонд“, която предвижда изпълнение на мерки за обновяване на сградния фонд в страната с цел подобряване на енергийната ефективност, включително използването на иновативни технологии и възобновяеми енергийни източници. Сградният фонд обхваща както жилищни, така и нежилищни сгради на територията на цялата страна. Към момента се финализира работата по изясняване на системите за управление и контрол на програмата, както и на механизма за изпълнение, в т.ч. конкретните изисквания за кандидатстване с проекти.

В допълнение, за актуална информация относно различните възможности за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, моля да следите страната на МРРБ: https://www.mrrb.bg/, страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/, както и  https://www.eufunds.bg/.

Информацията по отношение на секторното картиране се подава на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) от отговорните за съответните сектори ведомства, като към настоящия момент нейното изготвяне е в различна степен на готовност. След получаване на информацията, тя своевременно се изпраща на екипа на Националния център за териториално развитие ЕАД, който разработва интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на регионите за планиране от ниво 2 за отразяване в релевантните документи. Процесът се очаква да бъде финализиран до края на м. февруари.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗРР, планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с ИТСР на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ИТСР вече са преминали през обществено обсъждане, достъпни са на страницата на МРРБ и промените, вследствие на процедурите по одобряване и приемане, не се очакват да бъдат по отношение на структурата, целите и приоритетите им. В този смисъл срокът на финализиране на ИТСР не би следвало да повлияе съществено на процеса по разработване на ПИРО.

Проектите, които ще могат да бъдат финансирани по линия на инструмента ИТИ, трябва да отговарят на следните две основни изисквания, като по този начин се осигурява връзката между двата вида документи:

  • да съответстват на целите и приоритетите, заложени в ИТСР на съответния регион за планиране от ниво 2;
  • при интервенции върху обекти от територията на 10-те градските общини, попадащи в обхвата на Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 и включени в концепция за ИТИ, е необходимо същите да бъдат предварително идентифицирани и в съответния ПИРО.

През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за саниране на еднофамилни къщи ще могат да бъдат допустими за финансиране по линия на няколко програми/инструмента: по Механизма за възстановяване и устойчивост на базата на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и по Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) чрез Фонда за справедлив преход (ФСП) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Задължително условие за изпълнението на мерките за обновяване на жилищни сгради, в т.ч. на еднофамилни къщи, ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, като спрямо заложените национални цели ще се подкрепят мерки, с които сградата постига висок енергиен клас.  

По линия на НПВУ е разработена Програма за енергийна ефективност в сграден фонд, в която са предвидени мерки за подобряване на енергийните характеристики на жилищни сгради, включително и еднофамилни. Допустими територии по компонента от програмата за жилищни сгради ще бъдат всички общини в Република България.

 Програмата в момента се детайлизира, като механизмът на изпълнение, в т.ч. конкретните изисквания към сградите, начин и срок на кандидатстване и финансиране, не са финализирани.

Мерките за енергийна ефективност, финансирани през ЕФРР ще бъдат изпълнявани в рамките на ПРР - Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. По тях ще се подкрепят проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и задължително изискване ще бъде същите да са отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – Планове за интегрирано развитие на общините (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1) и Интегрирани териториални стратегии  за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 2).

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

Мерките за енергийна ефективност, които ще се подкрепят по линия на Фонда за справедлив преход, ще бъдат изпълнявани по ПРР в рамките на Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“ и ще се фокусират върху възобновяеми източници, надграждане на съществуващите инвестиции за постигане на висок енергиен клас и използване на зелени технологии.

Предвидено е дейностите да се реализират на територията на определени административни области в страната, като към момента одобрени от Европейската комисия са областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. В процес на обсъждане с ЕК е възможността териториалният обхват на подкрепа по ФСП да бъде разширен с още 8 области на ниво NUTS 3 - Сливен, Ямбол, Хасково, Бургас, Варна, Ловеч, Габрово, Търговище.

Проектите по този приоритет ще стъпват изцяло на териториален подход, основавайки се на местните специфики и нужди, идентифицирани в съответните Териториалните планове за справедлив преход. Документите са в процес на разработване и се очаква да бъдат финализирани през втората половина на 2021 г.

В допълнение, през програмния период 2021-2027 г. при изпълнението на мерките по ПРР се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планираните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции и предоставянето на дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция.

Към настоящия момент моделът за подкрепа на мерките за повишаване на енергийна ефективност и обновяване на жилищни сгради е в процес на разработване. Обръщаме внимание, че при стартиране изпълнението на всяка от процедурите за финансиране на горепосочените мерки е предвидено своевременно да бъде проведена публична кампания за популяризиране на възможностите за подкрепа.

С проекта на ПРР може да се запознаете на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/, меню „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

В допълнение, в настоящия програмен период финансирането на еднофамилни жилищни сгради ще бъде възможно посредством нисколихвени заеми с дългосрочен период на възвръщаемост, осигурени с европейско финансиране по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Въпросните заеми ще бъдат отпускани към собствениците на еднофамилните жилищни сгради от финансови посредници, наречени Фондове за градско развитие, които управляват средствата от кредитния ресурс на териториален принцип. Същите са избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД, на когото УО на ОПРР е възложил управлението на кредитния ресурс от Оперативната програма.

Предвид посоченото, бихте могли да получите повече информация от ДЗЗД Фонд за устойчиви градове за София и Южна България и Регионален фонд за градско развитие АД за Северна България, както и да следите редовно техните интернет-страници: ДЗЗД ФУГ https://www.citiesfund.bg/ и РФГР АД: http://jessicafund.bg/bg/fond-sever/ за нова и актуална информация относно конкретната дата на стартиране на продукта.

И двата вида стратегически документи за регионално и пространствено развитие: на регионално ниво - ИТСР и на общинско ниво - ПИРО, представляват териториални стратегии, но териториалната стратегия, на базата на която ще се прилага инструментът ИТИ е ИТСР. В случай, че в интегрираната концепция за ИТИ за финансиране е включен обект на дадена община, е необходимо той да бъде идентифициран и в ПИРО на общината като обект с важна роля за развитието на общинската територия. По този начин се осигурява връзката между двата вида териториални стратегии на различните нива.

Проектите, които ще могат да бъдат финансирани по линия на ИТИ, трябва да отговарят на следните две условия:

  • да съответстват на целите и приоритетите, заложени в ИТСР на съответния регион за планиране от ниво 2.
  • да бъдат включени в интегрирана концепция за ИТИ (за общински обекти, включени в концепцията е необходимо те да бъдат идентифицирани и в ПИРО на съответната община).

ПИРО на всички общини следва да съдържа индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение. В този списък следва да се включат всички идентифицирани приоритетни проекти на територията на общината, на базата на анализи, проучвания, обществени обсъждания и т.н., като не следва водеща да е възможността за финансиране единствено по новата Програма за развитие на регионите 2021-2027.

Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (ИТСР) и Плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) по своята същност представляват териториални стратегии, чрез които е осигурена възможност за изпълнение съответно на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и на подкрепата по линия на устойчивото градско развитие за програмния период след 2021 г. Стратегическият документ, който е в основата на ИТИ е ИТСР на съответния регион за планиране, а не ПИРО на общините.

Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР) ИТСР съдържат индикативен списък на важни за региона за планиране от ниво 2 проектни идеи с индикативни бюджети и оптимален график на изпълнение, като няма изискване проектите от картирането по цитираните от Вас сектори да бъдат пренесени автоматично в ПИРО на общините. Законовото изискване към ПИРО е да бъде в съответствие с ИТСР и да съдържа индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение. Тези проектни идеи се идентифицират на базата на извършен анализ, проучване, проведени обществени обсъждания и др. В случай, че проектните идеи, които фигурират в ИТСР на региона са идентифицирани като необходими и за съответната община, те могат да бъдат включени и в ПИРО.

Информация за контакт

Подадените от Вас данни за контакт ще се използват за обратна връзка в случай, че подаденият от Вас въпрос не касае инструмента ИТИ.