Въпроси и отговори за подготовка на ИТИ

Съгласно чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗРР, ПИРО съдържа зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини. Същото изискване поставят и утвърдените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методически указания указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. (https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-metodicheski-ukazaniya-za-razrabotvane-i-prilagane-na-planove-za-integrirano-razvitie-na-obstina-piro-za-perioda-2021-2027-g/). Повече информация относно същността, значението и начина на определяне на тези зони, моля погледнете част IV от цитираните Методически указания.

Съгласно проекта на ПРР 2021-2027 г., изпратен към Европейската комисия през октомври за неформални преговори (http://www.bgregio.eu/, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“), мерките, свързани със секторите пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура трябва да се основават на предварително картиране на нуждите на национално ниво от държавните институции и агенции, отговорни за разработването на тези политики и надлежно отразени в съответните териториални стратегии на регионално и общинско ниво (подход „отгоре-надолу“). В тази връзка, при кандидатстване с проектна идея, предвиждаща интервенции върху инфраструктура в изброените сектори, ще е необходимо да бъде доказано съответствие на проектната идея със заложените на национално ниво приоритети и цели и съответното картиране по места, като това изискване се поставя както по отношение на инвестициите в рамките на Приоритет 1 за интегрирано градско развитие, така и за тези, изпълнявани през инструмента ИТИ в рамките на Приоритет 2 на ПРР 2021-2027. В този смисъл, подаването на проектно предложение, което предвижда интервенции извън секторното картиране, изготвено от съответното отговорно за политиката ведомство, е възможно, но на практика несъответствието с подхода „отгоре-надолу“ изключително много лимитира възможността то да бъде подкрепено в процеса на неговата оценка.

Картирането на нуждите в различните сектори и определянето на приоритети за развитие в тях е все още в процес. Очаква се картите да бъдат напълно готови и включени като приложения към съответните Интегрирани териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 (ИТС) до момента на приемането на стратегическите документи от Министерски съвет в началото на следващата година.

Проектите на шестте ИТС можете да разгледате на страницата на ОПРР http://www.bgregio.eu/, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

Задължително изискване към проектните предложения, с които заинтересовани страни на местно ниво кандидатстват, е съответствието им със заложените в релевантната териториална стратегия цели и приоритети за развитие. Когато говорим за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), по своята същност те са обусловени от специфичните нужди и потенциали за развитие на конкретни територияти, независимо от административните граници, стъпвайки на обединените усилия на различни заинтересовани страни в процеса и, в този смисъл, в по-голяма част от случаите имат над-общинско значение. Предвид всичко това, при кандидатстване с ИТИ ще е необходимо доказване на съответсвие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на конкретния регион за планиране от ниво 2, на територията на който ще бъде реализирана инвестицията.

Важно е да отбележим, че ПИРО не са изолиран документ, а част от системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, които се намират в йерархична съподчиненост помежду си. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за регионално развитие, ПИРО се разработват в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. В този смисъл, както е записано и в Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. (https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-metodicheski-ukazaniya-za-razrabotvane-i-prilagane-na-planove-za-integrirano-razvitie-na-obstina-piro-za-perioda-2021-2027-g/), подходите, методите и принципите при разработването на ПИРО следва да гарантират в значителна степен, че стратегическите документи са в съответствие с определените национални и регионални цели и приоритети за развитие в България.  С други думи, ПИРО „доразвива“ националните и регионалните приоритети, пречупвайки ги през призмата на местните специфики, идентифицирани нужди и потенциали и, в този смисъл, не следва да има разминаване, а допълняемост между териториалните стратегии на общинско и регионално ниво.

Основно изискване към проектните предложения, които ще се финансират с бюджета на Приоритет 1 за интегрирано градско развитие на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г., е тяхното съответствие със заложените в съответния План за интегрирано развитие на общината цели и приоритети за развитие. Аналогично, същото изискване се поставя и по отношение на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), изпълнявани на територията на регионите за планиране от ниво 2, където ще се търси съответствие с целите и приоритетите на Интегрираната териториална стратегия за развитие на конкретния регион.

Пълен списък на критериите за подбор на проекти идеи и концепции за ИТИ, в т.ч. за административно съответствие и допустимост, както и за техническа и финансова оценка, са предмет на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат утвърждавани и публикувани преди всяка процедура за предоставяне на БФП. За повече информация относно общите условия за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027, както и за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г., моля посетете https://www.eufunds.bg/bg/oprd или страницата на ОПРР http://www.bgregio.eu/, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

Да, представител на бизнеса, който е член на Комитет за подбор на проекти към една от 10-те градските общини, попадащи в обхвата на Приоритет 1 на Програмата за развитие на регионите 2021-2027, има право да подава проектни предложения самостоятелно или в партньорство с други потенциални бенефициенти, но няма право нито да участва с процеса по предварителен подбор на проектната идея, с която кандидатства (или в която е партньор), нито в обсъжданията и гласуванията за същата тази проектна идея в рамките на заседанието на Комитета. В допълнение, членовете на Комитета за подбор задължително трябва да спазват изискванията на Европейската комисия за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС) 2018/1046 и Насоките за избягване на конфликт на интереси съгласно Финансовия регламент на Европейската комисия, за което следва да бъде подписана декларация от всеки един от членовете на Комитета.  

Същите изисквания ще се прилагат и по отношение на представителите на бизнеса, влизащи в състава на Регионалните съвети за развитие, когато същите участват като партньор в концепция за интегрирани териториални инвестиции.

За повече информация моля посетете https://www.eufunds.bg/bg/oprd или страницата на ОПРР http://www.bgregio.eu/, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“, където можете да откриете Актуализираните общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г., както и други документи, свързани с изпълнението на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 и прилагането на интегрирания териториален подход.

В програмния период 2021-2027 г. се предвижда прилагането на интегриран териториален подход на територията на цялата страна, в рамките на който ще бъдат финансирани концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). По своята същност, концепциите на ИТИ включват комбинация от взаимосвързани проектни идеи, изпълнявани съвместно в партньорство с цел адресиране на специфични местни нужди и оползотворяване на потенциалите на конкретни територии. Всеки един проект в рамките на концепциите може да има различен източник на финансиране - програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ+ и КФ, Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури, както и проектни идеи, финансирани чрез финансови инструменти, държавен и общински бюджет, собствени средства и др. За повече информация относно възможностите в рамките на интегрирания териториален подход за програмния период 2021-2027, изискванията към проектите и партньорствата, групите допустими дейности, както и конкретни примери за концепции за ИТИ, в т.ч. включващи мерки по пътната инфраструктура, моля посетете  https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6116 или страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.  

Съгласно проекта на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., изпратен към Европейската комисия през месец октомври 2020 г., мерки, свързани с повишаването на енергийната ефективност на публични и жилищни сгради, са допустими за финансиране и по двата основни приоритета на програмата – Приоритет 1 за интегрирано градско развитие, в обхвата на който попадат 10-те градски общини, основни центрове на растеж, в т. ч. цялата територия на Столична община, и Приоритет 2 за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2. Проектът на програмата е публикуван на адрес: www.bgregio.eu, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“, където можете да се запознаете с по-подробна информация относно избрания подход за изпълнение, основните групи допустими дейности и бенефициенти, общи изисквания към проектните предложения, както и етапите на подбор и оценка на проектите.
В допълнение, в процес на структуриране е и Национален План за възстановяване и устойчивост на Република България, чиято цел е да способства икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от пандемията COVID-19, чрез осъществяването на набор от реформи и инвестиции. Една от ключовите области в проекта на Плана е кръгова и нисковъглеродна икономика, част от мерките в която включват подобряване на енергийните характеристики на жилищните и публичните сгради.  
Обръщаме внимание, че процесът по програмиране на периода 2021-2027 г. не е приключил и страната ни все още се намира в етап на преговори с Европейската комисия, поради което съществува възможност да настъпят известни промени по така подготвените проекти на документи до момента на финализиране на преговорния процес и окончателното одобрение на програмите за периода след 2021 г.   

Отговор: Процесът на подбор на концепции за ИТИ ще се осъществява от Регионалните съвети за развитие (РСР) на два етапа въз основа на делегирани правомощия от страна на Управляващия орган на съответните програма. Първата фаза на подбора ще се извършва от експертния състав на РСР и включва следните елементи: степен на обществената подкрепа на концепциите за ИТИ и административно съответствие, допустимост и качеството на концепциите за ИТИ.

Втората фаза на подбора се извършва от широкия състав на РСР, в който участват и представители на заинтересованите страни от съответния регион по определени критерии и гласуване с „да“ или „не“ за всяка концепция.

Отговор: 30% от средствата във всеки градски клъстер са заделени за участие на потенциалните бенефициенти от 10-те градски общини в концепции за ИТИ на територията на цялата страна в рамките на изпълнение на Приоритет 2 на ПРР 2021-2027. Така например, инвестициите за здравеопазване и пътища могат да бъдат осъществявани със средства от този заделен бюджет, предвид че те обикновено са с надобщинско значение и принос към развитието на целия регион.

В случай на участие на потенциален бенефициент от 10-те градски общини в концепция за ИТИ, подборът ще се извършва по реда на процедурата за подбор на концепции за ИТИ, включваща предварителен подбор от РСР на първа фаза и оценка от съответните финансиращи институции/органи на фаза 2, като по отношение на проекти, финансирани със средства от бюджета на градския клъстер, процесът ще включва една допълнителна стъпка. За да бъде допустимо участието им като партньор в концепция за ИТИ, потенциалните бенефициенти от 10-те градски общини трябва да заявят и получат писмо за подкрепа от съответния териториален орган на общинско ниво. Писмото за подкрепа служи като документ, удостоверяващ съответствието на проектната идея, която ще бъде изпълнявана от потенциалния бенефициент от 10-те градски общини, с респективната териториална стратегия на общинско ниво (план за интегрирано развитие на общината по Закона за регионалното развитие). 

Освен посочената възможност за включване на потенциалните бенефициенти от 10-те градски общини в концепция за ИТИ в рамките на 30% от бюджета на градския клъстер, съществуват и други варианти за участието им в партньорство за изпълнение на концепции за ИТИ. Една от тях е като партньор по проект, отговорен за изпълнението на "меки" мерки, свързани с обмен на опит, добри практики, трансфер на знания и други. Други възможности са да участват в концепция за ИТИ с проект, финансиран със собствен принос, с финансови инструменти или други източници на финансиране.

В рамките на Приоритет 2, ПРР няма да предоставя безвъзмездни финансови средства за инвестиции в инфраструктура в 10 градски общини, попадащи в обхвата на Приоритет 1.

Информация за контакт

Подадените от Вас данни за контакт ще се използват за обратна връзка в случай, че подаденият от Вас въпрос не касае инструмента ИТИ.