ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“