Годишен доклад за изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2021 г.