УО на ПРР 2021-2027 г. организира широка дискусия за ролята и бъдещето на финансовите инструменти за градско и регионално развитие

Сред партньорите на събитието бяха ФнФ и УО на ПКИП 2021-2027, които също участват в новия интегриран подход

Фондът на фондовете и Управляващите органи на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП) организираха широка дискусия за ролята и бъдещето на финансовите инструменти за градско и регионално развитие, на което представиха предвидените за изпълнение през новия програмен период дългови инструменти по двете програми, като обсъдиха и потенциала за прилагане на интегрирания подход при изпълнение на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по двете програми. В експертната среща присъстваха над 80 участници от Асоциацията на банките в България, представители на финансовите посредници - фондовете за градско развитие, посредници по линия на ОПИК 2014-2020, както и представители на организации с интерес към бъдещите финансови инструменти. 

От УО на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. потвърдиха, че заинтересованите институции и финансовите посредници работят усилено, за да утвърдят прилагането на финансовите инструменти като траен, дългосрочен процес в предизвикателна среда. На ниво ЕС България е сочена като държава-членка с реални резултати от прилагането на финансови инструменти за градско развитие още от периода 2007-2013 г. по моделите Джереми и Джесика, като подкрепата чрез тях е продължена и разширена като обхват и финансиране по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Изпълнителните директори на Фонда на фондовете Мартин Гиков, Камен Славов и Павел Лисев също подчертаха значимостта на успешното партньорство с Управляващите органи, както и общата цел на заинтересованите страни заедно да надградят постигнатото до момента чрез научени уроци и устойчиво изграден капацитет в новия програмен период.

„Днешната среща ще ни помогне да намерим пресечната точка между всички участници в процеса по изпълнение на инструментите – Фонда на фондовете, Управляващите органи и бъдещите финансови посредници. Заедно ще можем да увеличим положителното въздействие върху средата, в която живем и върху бизнеса. Фактът, че до момента сме финансирали над 2600 крайни получатели е доказателство за това.“ – заяви Мартин Гиков.

Камен Славов допълни, че събитието е подходяща платформа, за да се идентифицира интересът на потенциалните посредници към планираните инструменти и да се събере ценна обратна връзка за оптималното им структуриране.

По направление „развитие на регионите“ в рамките на тристранното събитие бяха представени параметрите на финансовите продукти за 2021-2027, в т.ч. нови елементи като например възможността за комбинация на безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти в една операция; отваряне към нови сектори като здравеопазване и образование; успешно подкрепени проекти от фондовете за градско развитие за периода 2014-2020. По направление „конкурентоспособност и иновации в предприятията“ беше направен обзор на инструментите, заложени по двата приоритета – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“, както и на индикативната времева рамка за тяхното стартиране в най-кратък срок с цел навременното достигане на ресурса до крайните получатели.

Павел Лисев акцентира върху наскоро подписаното Споразумение за финансиране по ПКИП 2021-2027 за 1.2 млрд. лв. - първият и най-голям мандат, възложен на Фонда на фондовете за новия програмен период, който включва най-голям обем инструменти и предвижда над 370 млн. евро за дългови продукти: „При дизайна на финансовите инструменти по ПКИП са взети предвид вече акумулирания опит и новите регламенти на ЕС. Портфолиото от продукти, чрез които ще се подкрепя българската икономика, е разнообразно и насочено към сфери като иновации, дигитализация и Индустрия 4.0.“

На финала на събитието в сесия с въпроси и отговори гостите и организаторите обсъдиха представената концепция за структура и изпълнение на финансовите инструменти, както и ключовите фактори, които ще я направят по-успешна и приложима.