Ключови експерти от УО на ОПРР участват в обмен на опит в Брюксел

За поредна година експерти от ГД СППРР взимат участие в централното събитие на платформата fi-compass, организирано в периода 13-15 март 2023 г. в Брюксел, Белгия. Мероприятието привлича участници от всички държави-членки на ЕС и дава възможност за обмяна на опит и идеи по различни въпроси свързани с Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Темите на тазгодишното събитие се отнасят до добрите практики и бъдещето на финансовите инструменти. За България е илюстративен Фонда за градско развитие (ФГР) по ОПРР 2014-2020 г.

fi-compass.eu е платформа за консултантски услуги по финансови инструменти по ЕСИФ и се предоставя от Европейската комисия (ЕК) в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Тя е надежден инструмент на ЕК, особено ценен от управляващи органи, финансови посредници и други заинтересовани страни, които се интересуват повече от практическите черти на финансовите инструменти на ЕСИФ.