Индикативна годишна работна програма по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2023 г.