Изменени са Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за периода 2014-2020 г.

Утвърдено е изменение на Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР 2014-2020 г.

Със Заповед № РД-02-36-340 от 13.03.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са изменени Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2014-2020 г.
Основните промени са:
•    Отпадане на необходимостта от изменение на ИПГВР за периода 2014-2020 през 2022 г., както е заложено в досега действащите Насоки.
•    В изменението на ИПГВР и в съответните приложения могат да се включат проекти/проектни идеи, които са идентифицирани към момента на изменението на плана. Такива проекти/проектни идеи могат да бъдат:
*    Всички проектни идеи, които общината е включила в процеса по актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020;
*   Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, за които Междинното звено е издало положително становище за съответствие с ИПГВР;
*    Други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението на ИПГВР до момента на изменението на плана, в т.ч. идентифицираните такива в хода на обществените обсъждания по т. 4.6.1 и които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.
•    Допълване на нов раздел, описващ процедурите и начина на финално отчитане през втората половина на 2020 г. на ИПГВР. С оглед необходимостта от извършване на анализи, оценки, отчети и одити на прилагания в периода 2014-2020 година подход за подкрепа на интегрираното градско развитие, е необходимо всяка от 39-те общини-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 да разработи финален отчет за изпълнението на плана си за градско възстановяване и развитие. Предвид това в Насоките е обособен нов раздел, описващ процедурите и начина на финално отчитане на ИПГВР.