Подкрепата за индустриалните зони ще бъде от стратегическо значение за ПРР 2021-2027 г.

През месец май се очаква да бъде обявена Фаза 1 на интегрираните териториални инвестиции, на 10 април УО на ОПРР вече обяви и възможност за техническа помощ

По време на провелия се на 10 април форум „Индустриалните зони – растеж за общините и регионите“, в който участваха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и близо 200 представители на местната власт и заинтересовани страни от цяла България,  заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. г-жа Ангелина Бонева съобщи, че след Гергьовден се очаква да бъде обявена фаза 1 на интегрираните териториални инвестиции по ПРР 2021-2027 г.

Акцент в представянето на ПРР 2021-2027 бяха възможностите за финансиране на мерки за подкрепа на индустриални паркове, които заедно с мерките за устойчива градска мобилност представляват операции от стратегическо значение за Програмата. 

Десетте най-големи градски общини ще имат възможност да получат финансиране на инвестиции по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 г., чийто общ бюджет е в размер на 1 млрд. лв.  С цел развитие на функционални зони и засилване градско-селските връзки, инвестициите, насочени към индустриални зони/паркове, пътна инфраструктура и устойчива мобилност, ще се финансират и на териториите на съседни селски общини.

Над 56% от  средствата по Приоритет 2 на ПРР 2021-2027 г. ще са заделени целево за Северна България. Общият размер на бюджета за регионалния приоритет е над 2,5 млрд. лв., насочен към 40 по-малки градски общини.

Г-жа Бонева представи също допустимите дейности и бенефициенти по ПРР, както и ключовите изисквания към концепциите за интегрирани териториални инвестиции.  Партньорският подход и обединяването на различни секторни дейности са сред водещите условия за ИТИ концепциите. Успешно реализирани инвестиции от Бургас, Ямбол, Враца, Русе и др. бяха дадени като добри примери за изпълнение на финансови инструменти и комбинирано финансиране. Този тип подкрепа се предвижда да продължи и в рамките на ПРР 2021-2027 г.