Три многофамилни жилищни сгради в град Разлог ще бъдат санирани тази година по проект по ОПРР 2014-2020 г.

На 19.05.2023 г. в заседателната зала на Общински съвет-Разлог се проведе начална пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - пета група“. Проектът включва 3 блока в град Разлог намиращи се на улици: ул. „Стефан Стамболов“ № 5, ул. „Стефан Стамболов“ № 13 и ул. „Екзарх Йосиф“ № 58. Общата стойност на проекта е 1 249 649,97 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 1 062 202,47 лева, националното съфинансиране е 187 447,50 лева.

 

„Очакванията ни са до края на месец септември и трите блока да бъдат напълно завършени, като по време на строително монтажните работи ще бъде осъществяван непрекъснат строителен надзор. С оглед правилното разходване на средства и избягване на злоупотреби, Община Разлог няма да извършва авансови или частични плащания към фирмите изпълнители, преди завършването на всички ремонтни дейности, включващи топлинно изолиране на външни стени, под и покрив, подмяна на дограма, и въвеждането на обектите в експлоатация“, заяви г-н Иван Гюров, заместник-кмет на община Разлог.

 

След реализирането на дейностите, заложени в проекта, ще бъде осигурено по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на трите многофамилни жилищни сгради. Проектът също така цели запазване на традиционните функции на град Разлог, достигане на клас на енергопотребление „В“ в 3-те многофамилни жилищни сгради, намаляване на разходите за енергия, както и постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Съобщение след пресконференция 487.2 KB