Отворена процедура за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции

Процедура BG16FFPR003-2.001 „КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ“ е отворена в ИСУН със срок за кандидатстване 27.09.2023 г. По процедурата може да се кандидатства с концепции за ИТИ, предвиждащи финансиране от Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г. Процедурата е достъпна на следния адрес в ИСУН: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fa6b3a4d-c93a-46f5-a98d-744b07bcfb8d

Всяко заинтересовано лице може да поиска разяснения по Указанията чрез раздел „Разяснения по процедурата“, бутон „Искане за разяснение“.