Важно за бенефициентите!

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, уведомява своите бенефициенти, партньори и заинтересовани лица, че считано от 01.11.2023 г. се преустановява функционирането на деловодството на ГД СППРР. Работата му ще бъде поета от общото деловодство в централната административна сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19.

УО моли всички свои бенефициенти и партньори да изпращат цялата кореспонденция, адресирана до УО на ПРР 2021-2027 на горепосочения адрес.

Запитвания и въпроси, искания, жалби, молби, искове и приложения в административните производства могат да бъдат отправяни/подавани чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на място в Центъра за административно обслужване или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, или на следния e-mail адрес: e-mrrb@mrrb.government.bg .

Данни за кореспонденция с Центъра за административно обслужване на МРРБ:

София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19

Тел.: 02/940 54 92

Тел. централа: 02/94 05 900

Факс: 02/987 25 17