С финансиране по ОПРР ще се реализира проект BG16RFOP001-10.001-0002-C01 „Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка, прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)

На 21.11.2023 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-10.001-0002-C01 „Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка, прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE), с конкретен бенефициент Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

В рамките на проекта ще се осигури подкрепа за смекчаване на последствията от енергийната криза чрез операция, с която да се възстановят вече изплатени средства за компенсиране на МСП за увеличените им разходи за електрическа енергия за периода 01 февруари 2022 г. – 30 септември 2022 г. Средствата са изплатени в рамките на Национална мярка за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с решение на Министерски съвет и изпълнявана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и ще бъдат възстановени от европейски средства към държавния бюджет.

Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2023 г., а стойността на сключеният договор е в размер на 173 805 798,25 лева, от които 106 604 037,74 лева от ЕФРР и 67 201 760,51 лева по линия на REACT-EU.

С промени в европейските регламенти от м. февруари т.г. Европейската комисия даде възможност на държавите-членки да насочат средства от фондовете на Кохезионната политика за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП), които са особено засегнати от увеличените цени на енергията, както и на уязвими домакинства, чрез т.нар. Инструмент SAFE (Supporting Affordable Energy).

В България SAFE ще се прилага по всички оперативни програми, като по шест от тях подкрепата ще бъде насочена към МСП, които са особено засегнати  от повишените цени на електрическата енергия през 2022 г. Общият размер на финансирането от оперативните програми ще бъде 898.5 млн. лв.

В последната година за допустимост на разходите за програмен период 2014 – 2020 г. усилията са насочени за успешно приключване на всички ОП. Наред със стремежа да се финализират всички ключови проекти, е особено важно да не се допусне непълно усвояване на европейското финансиране по програмите. Инструментът SAFE дава възможност средствата под риск от непълно усвояване да се пренасочат, като механизмите за изпълнението му на национално ниво предвиждат финансовият ресурс да бъде възстановен в държавния бюджет. Така той може да се използва за финансиране на приоритетни публични разходи, вкл. за довършване на инвестициите, за които е бил предназначен първоначално.

Част от инфраструктурните проекти, от които са пренасочени средствата към инструмента SAFE  ще бъдат фазирани и финансирането за тяхното финализиране ще бъде осигурено в рамките на програмен период 2021 – 2027 г. Инструментът SAFE дава възможност вече извършени от държавата допустими разходи за компенсации да бъдат възстановени в държавния бюджет. По този начин те могат да бъдат пренасочени за финансиране на приоритетни публични разходи, вкл. за довършване на важни за страната ни проекти.