ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 г.

Документи от Тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. проведено на 28 Февруари – 1 Март 2019 г.