Пето заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 12.05.2016 г. в гр. Велико Търново

Протокол от петото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.