Процедура за неприсъствено вземане на Решение на КН на ОПРР 2014-2020 г. от 28 декември 2016 г.: