Седмо заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 08.02.2017 г. в гр. София

Протокол от Седмото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.
 

Информация относно актуалното състояние на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.- http://prezi.com/a3g20pxwelz2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Методология и критерии за подбор на проектни предложения по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ - http://prezi.com/yloughtjfsq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Анализ на Инвестиционните програми на 39-те общини – конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. и постигане на междинните стойности от рамката за изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
http://prezi.com/jxfzcdehxqgg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Информация за предстоящи промени в Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по ОПРР 2014-2020 г. - http://prezi.com/a8_ny1_xpfui/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез Финансови инструменти в комбинация с Безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
http://prezi.com/ojvws-dge5be/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Отчет на Годишен план за действие за 2016 г. на ОПРР 2014 -2020 г. и Годишен план за действие за дейностите по информация и комуникация за 2017 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.
http://prezi.com/vt80rk27g6ka/?utm_campaign=share&utm_medium=copy