Осмо заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 28.04.2017 г. в гр. София