Дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. проведено на 15 - 16 май 2018 г.

 
Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-391/26.04.2018 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 

Писмена процедура на КН за изменение на критерии по ПО 6 - http://prezi.com/8-mtkltlineb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Общ напредък в изпълнението на ОПРР - http://prezi.com/eqnhp3lqxpka/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Годишен доклад за 2017 г. - https://prezi.com/p/5xffg7bjvlyq/#

Изменение на ГПД по информация и комуникация - https://prezi.com/view/u7675TJ7VbtMSl96z9Dp/

Информация за проведените срещи в рамките на Българското председателство - https://prezi.com/p/ypvaragpuqxx/

Многогодишната финансова рамка - https://prezi.com/p/_xfv8-ae0bwv/

Изменение на ОПРР - https://prezi.com/p/sfhtbw7nrmpx/2014-2020/