Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.