Предстоящи информационни дни

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), стартира  информационна кампания на която ще представи възможностите за изпълнение на проекти чрез финансови инструменти в ключови направления чрез ОП „Региони в растеж“. В нея ще се включат и експерти от Министерството на културата и Министерството на туризма.

Информационните дни започват на 9 октомври 2018 г. във Видин  от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинския съвет ще се проведе информационна кампания за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда. Поканени са кметове на общини, допустими за подкрепа по програмата, участници в Регионалните съвети за развитие, представители на работодателски и синдикални организации, неправителствени организации, културни институции и туристически сдружения. Участие могат да вземат и представители на бизнеса и частните инвеститори.

Целта на кампанията е всички заинтересовани от програмата да получат разяснения на място за  възможностите за финансиране на туристически обекти и обекти, генериращи приходи в сферата на културата, спорта и др. атракциони в рамките на градовете с финансиране и подкрепа на ОПРР.

До края на месец ноември информационни дни са планирани да се проведат на 11 октомври в Казанлък, на 24 октомври в Сливен, на 1 ноември във Велики Преслав, на 20 ноември в Свищов и в края на ноември в гр. Кърджали.

Финансовите посредници ще инвестират предоставеното от ОПРР 2014-2020 финансиране и своя собствен принос в допустими проекти по програмата в следните направления: градска среда, спортна и културна инфраструктура, енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, зони с потенциал за икономическо развитие и интегриран градски транспорт, както и обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!