Първо изменение на Индикативна годишна работна програма по ПРР 2021-2027 за 2024 г.

През месец декември 2023 г. Европейската комисия одобри версия 2.2 на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. с включени приоритети по Фонда за справедлив преход. Във тази връзка, Управляващият орган (УО) на ПРР изготви изменение на ИГРП за 2024 г с предвидени процедури за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ (БФП) в обхвата на Приоритет 4 „Справедлив преход“ и приоритет 5 „Техническа помощ“, както и в обхвата на Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“.
Предвидените мерки са в подкрепа за най-силно засегнатите от климатичния преход области Кюстендил, Перник и Стара Загора за диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход; подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора; устойчиво енергийно обновяване на жилищни сгради, вкл. справяне с енергийната бедност; подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони; обучения за професионална квалификация и преквалификация; картографиране на уменията на косвено засегнатите лица. В настоящото изменение на ИГРП за 2024 г. са включени процедури за техническа помощ с цел повишаване и осигуряване на устойчивост на административния капацитет на общински служителите, управляващия орган, бенефициентите, социалните партньори, вкл. и подкрепа за изпълнение на Териториалните планове за справедлив преход в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора.
Настоящото изменение попада в хипотезите, които изискват съгласуване по реда на чл.26, ал. 8 от ПМС № 23/2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г., поради което материалите бяха представени и съгласувани от Комитета за наблюдение на програмата чрез неприсъствена процедура, проведена в периода 18 януари – 7 февруари 2024 г.