Публикуване на Указания за предоставяне на БФП по процедура „Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР“ по Приоритет 5 „Техническа помощ”, на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) публикува процедура по ПРР: BG16FFPR003-5.001 „Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР“ по Приоритет 5 „Техническа помощ”. Процедурата е на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетни линии.  Общият бюджет  на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 120 млн. лв.
Основната цел на процедурата е постигане на специфичните цели на програмата, вкл. по отношение на Фонда за справедлив преход (ФСП), както и осигуряване на устойчивост на административния капацитет на Управляващия орган, бенефициентите, регионалните, месните, градските и други публични органи, икономическите и социалните партньори и организациите на гражданското общество, участващи в състава на Комитета за наблюдение на ПРР и неговите подкомитети.
Допустими за финансиране са следните дейности:  
- Обезпечаване на разходи за възнаграждения, допълнително заплащане и осигурителни вноски на служителите в Управляващия орган (брутни заплати, възнаграждения и обезщетения, изплатени от осигурителя за дните на временна неработоспособност, съгласно Кодекса за социално осигуряване, както и разходите за осигурителни вноски за сметка на осигурителя, и за обезщетения за неизползван платен годишен отпуск за тези служители), в съответствие с регламентите на ЕС и разработените национални правила;
- Обезпечаване функциите и подкрепа на дейността на Регионалните съвети за развитие във връзка с изпълнение на ИТИ подхода;
-    Осигуряване на средства за настаняване и командировъчни (пътни и дневни), такси и др. съпътстващи разходи за служителите на Управляващия орган, отговорни за управлението и изпълнението на дейностите по ПРР при пътувания в страната и чужбина, във връзка с дейностите по програмата;
- Подготовка, организиране и провеждане на специализирани обучения, семинари, конференции и работни срещи на служителите в Управляващия орган, бенефициентите, регионалните съвети за развитие, представителите на социалните партньори и организации на гражданското общество, участващи в състава на Комитета за наблюдение на ПРР и в подкомитетите към него по справедлив преход, в това число разходи за наемане на зали и оборудване, такси за обучители и обучителни курсове, подготовка и копиране на материали, писмен и устен превод, както и кетъринг; Идентифицирането на необходимостта от обучения и семинари ще се основава на извършена оценка на нуждите;
-    Оптимизация на правила и процедури за намаляване на административната тежест за бенефициентите;
-    Наемане на офис площи, вкл. архив, паркинг и др. обекти/площи за нуждите на УО;
- Закупуване на техническо и офис оборудване и обзавеждане, информационни системи и софтуерни програми и др., необходими за управлението и изпълнението на програмата;
- Осигуряване на подкрепа за подготовката на проекти на бенефициентите по ПРР;
- Подкрепа на УО за подобряване на управление и изпълнение на мерките, финансирани от ФСП за улесняване на прехода към климатично неутрална икономика. Повишаване на капацитета на заинтересованите страни и местните власти в регионите за справедлив преход за планиране и управление на проекти за енергийна трансформация;
- Информация и комуникация: подобряване на обмена на информация, включително чрез иновативни инструменти, с цел достигане до по-широк кръг хора и до по-голям брой целеви групи; организиране на информационни събития (конференции, информационни дни, и т.н.), посветени на възможности за финансиране по ПРР, постигнати резултати от реализацията на програмата, предстоящи събития и процедури за кандидатстване; прилагане на мерки за подобряване на видимостта на подкрепата от фондовете на ЕС, в т.ч. мерки за публичност, изпълнявани от регионалните съвети за развитие, рекламни и информационни материали, участия в медии, информационни филми и клипове по телевизията и социалните медии, реклами и други контакти с пресата и радиото;
- Мерки за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол, вкл. чрез наемане на външни изпълнители, подпомагащи дейността на УО на ПРР 2021-2027, например дейности, изпълнявани от УО, свързани с мониторинг на изпълнението на проектите, вкл. наемане на външни изпълнители за подпомагане на дейността на УО за извършване на проверки на място и свързаните с тях отчети, вътрешни системи за контрол и др.;
- Дейности за мониторинг на изпълнението на програмата от външни/независими наблюдатели (например организации на гражданското общество и/или независими експерти), създаване и функциониране на пактове за почтеност за операции от стратегическо значение в рамките на ФСП;
- Дейности, свързани с приключването на програмен период 2014-2020 г., в т.ч. проследяване устойчивостта на проектите по програмата (осигуряване на средства за настаняване и командировъчни (пътни и дневни) за служителите на Управляващия орган, отговорни за управлението и изпълнението на дейностите в периода на устойчивост на проекти по ОПРР 2014-2020 при пътувания в страната, във връзка с дейностите по програмата; дейности по мониторинг и контрол, вкл. чрез наемане на външни изпълнители, подпомагащи дейността на УО на ОПРР 2014-2020, например наемане на външни изпълнители за подпомагане на дейността на УО за извършване на проверки на място по устойчивост и свързаните с тях отчети, вътрешни системи за контрол и др.);
- Дейности на УО, насочени към подобряване на контрола, одита и юридическите и представителните услуги; дейности по оценка на административния процес; дейности за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2021-2027 г., включително наемане на външна специализирана експертиза за подпомагане на дейността на УО при извършване на тези дейности;
- Разработване и актуализиране на стратегически документи, свързани с изпълнението на ПРР 2021-2027 г и с подготовка на следваща програма за периода след 2027 г.;
- Логистично осигуряване на координацията, управлението и изпълнението на ПРР 2021-2027 г.;
- Обезпечаване функционирането на Комитета за наблюдение по ПРР 2021-2027 г., вкл. на работните му групи и подкомитетите за справедлив преход, както и текущо изграждане на капацитет на членовете на Комитета за наблюдение (включително подкомитетите/ работните групи към него);
- Оценки, анализи, становища, процедури и методологии във връзка с подготовката, управлението, мониторинга, изпълнението и контрола на ПРР 2021-2027 г.;
- Оценки и проучвания, събиране на данни - оценки на ефективността и ефикасността на изпълнение на програмата, включително събиране на данни; извършване на проучвания, анализи, включително за нуждите на подготовката за програмния период след 2027 г.; оценка на функционирането на партньорството по програмата въпросници за получаване на обратна връзка от бенефициентите;
- Анализи и оценки на изпълнението на Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2 и на Териториалните планове за справедлив преход;
- Анализ на изпълнението на инструментите за интегриран териториален подход и ФСП;
- Средносрочна оценка на ПРР 2021-2027 г.;
- Оценка на въздействието на ПРР 2021-2027 г.;
- Предварителна и екологична оценка за периода 2028-2034 г.;
- Специални (аd-hoc) оценки, анализи и проучвания (в случай на необходимост).
Конкретен бенефициент е Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Основни ползватели на техническата подкрепа са служителите на Управляващия орган на ПРР; потенциалните бенефициенти и техните партньори; териториалните органи; членовете на Комитета за наблюдение на ПРР и подкомитетите към него в регионите за справедлив преход; външни експерти и организации, подпомагащи подготовката, изпълнението, мониторинга и контрола на ПРР; широката общественост, с оглед постигане на прозрачност и публичност на изпълнението на програмата.

Крайният срок за подаване на бюджетни линии е: Неприложимо

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА:

Заповед за утвърждаване на указания за кандидатстване и приложенията към нея;

Насоки за кандидатстване, Указания и условия за кандидатстване и за изпълнение;

Покана

Писмо МФ

 

 

Таг