Проекта на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.