Обсъждане на процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 по Приоритет 4 "Справедлив преход" на ПРР 2021-2027

Управляващият орган на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ 
В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2024 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г., Управляващият орган публикува за обсъждане процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ с бюджет от 196,4 млн.лв. 

Процедурата цели да подкрепи мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) на многофамилни жилищни сгради, включително за намаляване на енергийната бедност, в най-силно засегнатите от климатичния преход области Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Проектите на условия за кандидатстване и условия за изпълнение на процедурата са публикувани в ИСУН: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/InfoPublicDiscussion/f4d6a4ca-0a30-4c90-bd51-991551164a73

Предложения и коментари по документите могат да се правят в срок до 31.05.2024г. (включително) в ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, подраздел „Процедури за обществено обсъждане“ на електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/InfoPublicDiscussion/f4d6a4ca-0a30-4c90-bd51-991551164a73

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията на процедурата.