Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 като е определен нов краен срок за кандидатстване - 30.06.2020 г.