Методически указания

Със Заповед № РД-02-36-701 от 04.06.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.

Методическите указания имат за цел определяне на унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на областните стратегии за развитие (ОСР). Областната стратегия за развитие е важна част от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и се разработва в контекста на актуалното социално-икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие при съобразяване с нормативната и институционалната среда за нейното прилагане, наблюдение и оценка.

Със Заповед № РД-02-36-701 от 04.06.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области) за периода 2021-2027 г.

Методическите указания имат за цел да дадат практически изпълними насоки за унифицирана процедура за изготвяне, приемане и прилагане на Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ново 3 (област) (РСПР). РСПР се разработват като стратегически документи, които определят дългосрочните цели и перспективи за устойчиво пространствено развитие на територията на областите от ниво 3 и връзките им с области в рамките на района от ниво 2 и в съседни райони в страната и в съседни държави.

Със Заповед № РД-02-36-701 от 04.06.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Методическите указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (РПР) отчитат новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната, в т.ч. и предложенията за промяна в системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, както и интегрират по подходящ начин насоките на политиката за регионално развитие и сближаване след 2020 г.

Изготвянето и изпълнението на РПР следва да отчита, както спецификите и потенциалите на съответния район от ниво 2, така и общите нови стратегически направления и изисквания във връзка с планирането и програмирането на регионалното развитие след 2020 г., в т.ч. целите и инструментите на кохезионната политика на ЕС, на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, и на интегрираната морска политика на ЕС.