Решение на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0005

Подзаглавие
Публикувано е Решение № РД-02-36-1488/19.11.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0005 „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца“, с бенефициент община Враца