Социално-икономически анализ на районите в Република България – етап 2

В резултат от изпълнението на договор, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Национален център за териториално развитие ЕАД (НЦТР), е приет етап втори на разработения Социално-икономически анализ на районите в Република България. Основната цел на изготвения анализ е да послужи при разработването на Оперативна програма за регионално развитие и други програми финансирани със средства от ЕСИФ, Националната стратегия за регионално развитие на Република България, регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, Националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за пространствено развитие на район от ниво 2 за периода след 2020 г.

Приложения:

Социално-икономически анализ на районите в Република България – Резюме

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 1

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 1 (приложения)

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 2

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 2 (приложения)

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 3