Проект на Насоки за кандидатстване по ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” е публикуван за обсъждане

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Проектът на насоки за кандидатстване, включващ условията за кандидатстване условия за изпълнение на проектните предложения, се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Основна цел на процедурата е да  се повиши енергийната ефективност на обществените сгради и в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво, съгласно Националната концепция за пространствено  развитие на България за периода 2013-2025 г. и по- конкретно в рамките на строителните граници на градовете: Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан, Червен бряг.

Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ е с индикативен общ бюджет от 14,5 млн., като окончателният размер на бюджета по процедурата ще бъде определен при публикуване на Насоките за кандидатстване.  Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя на база подбор на проектни предложения, класирани по критерии, които отчитат намаляването на емисиите на СО2, ефективност и целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност и др.

Основните допустимите дейности са насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в допустими за финансиране  публични сгради на държавната и общинската администрация, както и към общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура и в многофамилни жилищни сгради.  

Предложения и коментари по проектите на документи могат да се изпращат в срок  до 17:30 часа на  18.10.2019 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020:  https://eumis2020.government.bg, в меню „Процедури за БФП“, под-меню „За обществено обсъждане“.

Проектът на Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню "Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020", "Актуални процедури", процедура  BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”.