Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.002

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”