Решение № РД-02-36-1263/08.11.2019г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение № BG16RFOP001-6.002-0002 „Светът на траките“, с бенефициент община Казанлък.