Управляващ орган

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и Управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Ангелина Тодорова-Бонева, заместник-министър на регионалното развитие и благоутройството, Ръководител на Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г.

Ася Станкова - главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. се финансира от Европейският фонд за регионално развитие и се изпълнява в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006.