Изменени са Указанията по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“

Публикувани са изменени Указания по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“ и Заповедта за одобрението им

Пакетът с документи на изменените Указания по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“ и Заповедта за одобрението им са публикувани в меню "Актуални процедури" на сайта на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. - www.bgregio.eu