Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.

В рамките на процедурата бяха подадени 71 проектни предложения. Проектните предложения бяха оценявани на два етапа – на административно съответствие и допустимост и на техническа и финансова оценка. Етап административно съответствие и допустимост преминаха общо 49 проектни предложения.

Работата на Оценителната комисия приключи на 30.07.2020 г. Одобрени са за финансиране 20 проектни предложения на 11 общини на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 28 955 769,81 лева.

Одобрените проекти включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, сгради от общинската и държавната администрация и общинската образователна инфраструктура.

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране.

Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ е продължение на процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ и процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2, по които общо са сключени 202 бр. договора на обща стойност над 187,8 млн. лв.

Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове - центрове на общини в периферни райони, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. Очаква се дейности, които се изпълняват да доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на сградния фонд в малките градове и съответно да се повиши качество на въздуха и условията за живот в тях.

Информацията по приключилата оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ е публикувана на интернет страницата на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg .