Информация за сключени договори по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ актуална към 07.10.2020 г.