Информация за сключени договори по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“ актуална към 07.10.2020 г.