Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор за включване в състава на РСР на Югозападен регион

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР на ЮЗР.

Поканата е достъпна на официалната страница на ОПРР 2014-2020 г. в меню "Програмиране и оценка"/Планиране и програмиране 2021-2027 г." и в "Обяви" на страницата на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие.

Останалите документи са за информация на кандидатстващите