Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 г. публикува Процедурен наръчник, определящ правилата и процедурите за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на РСР

Процедурен наръчник

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 г. публикува Процедурен наръчник, определящ правилата и процедурите за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на Регионалните съвети за развитие (РСР) при запознаването на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г.

Целта на документа е да оказва методическа подкрепа и да дава основни указания за работата на Звената за медиация и Звената за публични консултации в експертния състав на РСР и координацията им от Управляващия орган на програмата.

По отношение на представителите на Областните информационни центрове в двете звена, координацията и методическото ръководство се осъществява чрез Централното координационно звено.

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
3012947_Pravila_ITI_RSR-final.pdf 782.44 KB