Публикувани са Инструкция за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1 и Указания за осигуряването на публичност към общините на ПРР 2021-2027

Документите са част от пакета за новия програмен период 2021-2027 г.

Във връзка с реализацията на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) 2021-2027 и за изпълнение на функциите на териториалните органи по програмата е разработен пакет документи, включващ Указания, Инструкции, Правила и образци на документи за работа през новия програмен период. Част от пакета с документи са:  „Инструкция за структуриране на звената и Комитетите за подбор в общините по приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027“(Инструкцията) и "Указания относно изискванията за осигуряването на публичност към общините по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“(Указанията).

Инструкцията, определя реда и изискванията за структуриране на териториалните органи, имащи отношение по преселекция/ подбор и изпълнение на проектни предложения по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма ПРР 2021-2027. В документа са разписани процедури за структуриране на териториалните органи и образци на документи за изпълнение на процедурите.

Указанията, определят начините и процедурите за провеждане на мерките за информация и комуникация от Звената за подбор, функциониращи към съответните общински администрации, както и за организиране на публични обсъждания на планираните за изпълнение проектни идеи. Целта на документа е да даде основни насоки за работата на експертите, отговарящи за осигуряване на информация и публичност(ИП) в Звената за подбор, както и да определи отговорностите, функциите, механизмите за взаимодействие и координацията между тях и други идентифицирани участници, имащи отношение към тази дейност. 

Документите са публикувани в меню: "Програмиране и оценка"/ "Планиране и програмиране 2021-2027" на официалната страница на ОПРР 2014-2020 г.- www.bgregio.eu