Документи от Осемнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

На 14 януари 2021 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе Осемнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Презентация за напредъка на ОПРР 2014-2020 г. https://prezi.com/p/e3pmaa5z9_-k/?present=1  

Презентацията за КН за изменението на ОПРР 2014-2020 https://prezi.com/view/O6KZC5k3LISBNTnkEyJh/ 

Презентацията писмените процедури до КН https://prezi.com/view/FpuifjkxarJfBQeJM8FS/

Презентация по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” https://prezi.com/p/j9-pnxpzwbug/covid-19/