Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.

Във връзка с напредване на процеса по програмиране на програмния период 2021-2027 г. и подготовката на финална версия на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на проекта на ПРР 2021-2027 г., което ще се проведе на 9 април 2021 г. от 11:00 часа. Обсъждането ще бъде проведено дистанционно през приложението WebEx в реално време.

Пълният текст на проекта на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., както и нейно резюме под формата на брошура, в което е представена в систематизиран и обобщен вид най-важната информация за планираното изпълнение на програмата, можете да намерите прикачени по-долу.

Желаещите да вземат участие в общественото обсъждане следва да изпратят следната информация: три имена, електронна поща и институция/организация, която представляват (в случай, че представляват такава) в срок до 2 април на следните електронни пощи:

След изтичане на посочения краен срок, заявилите желание за участие в събитието ще получат детайлите за включване в WebEx срещата на посочените от тях електронни пощи.  

В допълнение, в изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви уведомявам, че от днес проектът на ПРР 2021-2027 е качен за обществени консултации на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/, както и на интернет страниците на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.bg и на програмата: www.bgregio.eu.

Коментари и становища по публикувания проект на програмата можете да представяте в срок до 19 април 2021 г. на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес oprd@mrrb.government.bg.