Публикувани Решения на РУО на ОПРР за безвъзмездна финансова помощ на одобрени проектни предложения

Подзаглавие
Решения на РУО на ОПРР за одобряване на проектни предложения
Файлови документи
Прикачен файл Size
Решение № РД-02-36-6/03.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0016 „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция“, с бенефициент община Димитровград. 83.59 KB
Решение № РД-02-36-26/08.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0022 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, с бенефициент община Габрово. 86.42 KB
Решение № РД-02-36-27/08.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0017 „Заедно за достоен живот“, с бенефициент община Кърджали. 85.51 KB
Решение № РД-02-36-28/08.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0006 „Създаване на нова социална услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, с бенефициент община Свищов. 84.51 KB
Решение № РД-02-36-29/08.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0012 „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“, с бенефициент община Варна. 88.55 KB
Решение № РД-02-36-37/10.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0004 „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“, с бенефициент община Велико Търново. 88.89 KB
Решение № РД-02-36-38/10.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0021 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“, с бенефициент община Перник. 85.4 KB
Решение № РД-02-36-42/11.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот“, с бенефициент община Търговище. 84.76 KB
Решение № РД-02-36-52/14.01.2019 г. на РУО на ОПРР 2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0008 „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, с бенефициент община Нови Пазар. 39.58 KB
Решение № РД-02-36-53/14.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0011 Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства““, с бенефициент община Казанлък. 48.65 KB
Решение № РД-02-36-69/15.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0006 „Интегриран модел за управление на градската мобилност - І етап“, с бенефициент община Бургас. 38.01 KB