Публикувани Решения на РУО на ОПРР за безвъзмездна финансова помощ на одобрени проектни предложения

Подзаглавие
Решения на РУО на ОПРР за одобряване на проектни предложения
Файлови документи
Прикачен файл Size
Решение № РД-02-36-6/03.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0016 „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция“, с бенефициент община Димитровград. 83.59 KB
Решение № РД-02-36-26/08.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0022 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, с бенефициент община Габрово. 86.42 KB
Решение № РД-02-36-27/08.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0017 „Заедно за достоен живот“, с бенефициент община Кърджали. 85.51 KB
Решение № РД-02-36-28/08.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0006 „Създаване на нова социална услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, с бенефициент община Свищов. 84.51 KB
Решение № РД-02-36-29/08.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0012 „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“, с бенефициент община Варна. 88.55 KB
Решение № РД-02-36-37/10.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0004 „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“, с бенефициент община Велико Търново. 88.89 KB
Решение № РД-02-36-38/10.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0021 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“, с бенефициент община Перник. 85.4 KB
Решение № РД-02-36-42/11.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот“, с бенефициент община Търговище. 84.76 KB
Решение № РД-02-36-52/14.01.2019 г. на РУО на ОПРР 2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0008 „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, с бенефициент община Нови Пазар. 39.58 KB
Решение № РД-02-36-53/14.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0011 Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства““, с бенефициент община Казанлък. 48.65 KB
Решение № РД-02-36-69/15.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0006 „Интегриран модел за управление на градската мобилност - І етап“, с бенефициент община Бургас. 38.01 KB
Решение № РД-02-36-85/18.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0026 „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, с бенефициент община Струмяни. 39.34 KB
Решение № РД-02-36-98/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0027 „Лот 27 Път II-62 Дупница-Клисура от км 42+2632 до км 59+07166, с обща дължина 16,80846 км, област Кюстендил”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ 47.83 KB
Решение № РД-02-36-99/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0028 „Лот 28 Път II-62 Клисура - Самоков от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ 48.1 KB
Решение № РД-02-36-100/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0029 „Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ 47.72 KB
Решение № РД-02-36-101/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0030 „Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“. 47.98 KB
Решение № РД-02-36-102/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за прекратяване на производството по отношение на проектно предложение BG16RFOP001-2.002-0030 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на железничаря, град Мездра“, с кандидат община Мездра. 113.21 KB
Решение № РД-02-36-126/24.01.2019 г. за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ 196.97 KB
Решение № РД-02-36-127/24.01.2019 г. за отказ от предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ 314.51 KB
Решение № РД-02-36-130/25.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0025 „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе: - един център за грижа за лица с психични разстройства; - един център за грижа за лица с различни форми на деменция“, с бенефициент община Русе 337.38 KB
Решение № РД-02-36-131/25.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0014 „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в община Кюстендил”, с бенефициент община Кюстендил. 346.72 KB
Решение № РД-02-36-272/25.02.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0027 „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“, с бенефициент община Своге. 84.63 KB