Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за кандидатстване Насоки и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването, като проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство между Министерство на здравеопазването с общини и/или с общински лечебни заведения (за интервенции в общински лечебни заведения).

Предвиденият бюджет е в размер на 129 271 258,60 лева.

Дейностите по процедурата са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници, осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

Основна цел на всички предвидени дейности по процедурата е да се подкрепи здравната система на Република България в условия на сериозно изпитание и да се създаде готовност за реакция при следващи епидемични ситуации, чрез осигуряване на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината за осигуряване на живота и здравето на гражданите.

Инвестициите по процедурата са по линия на инструмента REACT-EU, като в тази връзка е направено изменение на ОПРР 2014-2020 и е включена нова Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“. В рамките на приоритетна ос 9 е програмиран допълнителен ресурс от Европейския фонд за регионално развитие по Тематична цел „Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Крайният срок за подаване на проектни предложения от страна на Министерство на здравеопазването е до 19:00 ч. на 29.07.2021 г. (включително) в модула за електронно кандидатстване на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към тях, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.bg.